Dotazník nápadů

Milí spoluobčané, zde máte možnost vyplnit dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec. Kde vidíte její problémy či potenciály a kam si ji přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení Vašich oblíbených míst.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Obsah

Úvod 2
Potenciály 4
Řešená místa v obci 6
Náves 7
Centrum obce 8
Varianty řešení sálu 9
Klidná část návsi 12
Další místa v obci 19
Místa v okolní krajině 28

Co je skicovaná vize rozvoje?

Jedná se o dokument, který se snaží komplexně pracovat s územím obce a okolní krajiny, podporovat její rozvoj, zvyšovat spokojenost obyvatel a zároveň se chovat udržitelně a svědomitě směrem k budoucnosti. Vize řeší provázání a funkčnost krajiny, ale také jednotlivá místa v ní. Obec se tedy řeší jako vsazená do svého okolí a jednotlivá místa v ní jsou už pojata v tomto kontextu. Detailně řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, doprovodného textu a inspirací.  Velice důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti, která nám pomáhá poznat obec, názory na jednotlivá místa a také potřeby a přání obyvatel.  Tato část práce a získané informace jsou velice cenné a pomáhají vizi správně zacílit a umístit do kontextu. Vize je dlouhodobým dokumentem, který názorně ukazuje jak se může obec v příštích letech a desetiletích vyvíjet.

1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník nápadů a setkání s obyvateli

Vytvoření a publikování dotazníku na web obce, analyzování dotazníku nápadů a následné setkání s obyvateli.

3.
Právě probíhá

Analytická část vize

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Rozhovory s vybranými obyateli a konkretizace nápadů formou skic. Publikování na webových stránkách obce formou mapy a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a vedení obce

K analytické části se mají možnost vyjádřit jak obyvatelé tak vedení obce. Všechny připomínky jsou posouzeny a případně částečně nebo úplně zapracovány v další fázi.

5.

Finální vize rozvoje

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek a rozpracováním důležitých míst nebo témat.

6.

Prezentace finální podoby vize

Prezentace vize vedení a veřejnosti. Poukázání na priority a představení možností rozvoje obce.

7.

Realizace vize

Může automaticky navázat na jednoduché intervenci, ke kterým není potřeba navazující dokumentace. Komplexnější návrhy je třeba dále rozpracovávat a samozřejmě financovat. Vize není realizovatelná v krátké době, to ani není jejím záměrem.

Obec Břežany II

leží v polabské nížině nedaleko Českého Brodu a relativně blízko Prahy. Právě blízkost Prahy udává a především bude udávat budoucí vývoj obce. Typicky pro polabí je úrodná krajina a s tím spojené intenzivní využívání zemědělské půdy. 

Obec si drží příjemný historický ráz, který naštěstí není narušen žádnými výškovými stavbami. Nová vrstva bytových domů je hmotově relativně umírněná i když samozřejmě generuje problémy ve veřejném prostoru větší hustotou obyvatel. Nejdůležitějším prostorem obce je náves, která má velkou plochu a uvnitř tohoto prostranství je mnoho historických objektů včetně obecního úřadu, který je pro rozvoj obce na ideálním místě. Do návsi jsou orientovány také staré dvory – zemědělské usedlosti z nichž některé ještě slouží svému účelu. Je důležité udržet multifunkčnost plochy aby sloužila jednak pro provoz obce, ale také jako centrum.

V obci žije přibližně 850 obyvatel. Tento počet se v posledních letech zvyšuje, nicméně tento trend je ovlivněn především umožněním nové zástavby, kterou může obec do budoucna regulovat.

Dalším důležitým prvkem v obci a okolní krajině je voda, která obec částečně lemuje a i jí prostupuje. Zároveň tvoří důležité prvky v krajině, které ji dělají rozmanitější.

Iniciační skici - 1841

Historie

Jméno obce vzniklo od slova břeh což značí osídlení na břehu Týnického potoka, který byl pravděpodobně dříve významnějším. První zmínka o obci je z roku 1305. Jedná se tedy o obec s velice dlouhým historickým vývojem a tradičními stavebními formami přirozeně reagujícími na okolní krajinu a sídla. Obec byla pravděpodobně založena dříve jak ukazují okolní obdobně založené obce Černíky a Štolmíř.  Osídlení však v oblasti bylo dříve. Byly zde nalezeny neolitické pozůstatky vypíchané keramiky a mnoho nálezů spadajících do období před naším letopočtem.

Dlouhou dobu, až do roku 1588 byly Břežany správně rozděleny na dvě části – královskou a původně arcibiskupskou. Ty byli sjednoceny rodinou Smiřických ze Smiřic. Břežany byly relativně velkou obcí což ukazuje sčítání lidu z roku 1754. Žilo zde bez 129 dětí 300 obyvatel což je více než tenkrát žilo v Úvalech nebo Tuklatech. Roku 1785 bylo v obci 41 stavení s popisným číslem. Obec se postupně rozrůstala i díky lomu Chrástnice a samozřejmě především zemědělské práci. Kolektivizace vedla k vykořenění a způsobila přerušení silné zemědělské tradice, která je však stále zřetelná a částečně obnovená. 

Vzhledem k dobrému spojení a blízkosti Prahy jsou Břežany v poslední době vyhledávanou lokalitou s čímž souvisí nedávný nárůst počtu obyvatel a také změna typologie stavění.

Václav František Červený

Václav František Červený

V obci se také narodilo několik významných osobností. S těmito lidmi a jejich odkazem by se mohlo v obci více pracovat a přiblížit je a jejich práci veřejnosti.

PhDr. Jaroslav Boháč
středoškolský profesor a především botanik a cestovatel

Jan Borecký
novinář a vlastenec aktivní v zámoří

Václav Červený
velice významný vynálezce v oboru žesťových nástrojů světového významu, firma funguje dodnes

PhDr. Bedřich Mendl
velice významný historik a profesor židovského původu, hojně publikující a oceňovaný

stávající ortofotomapa

Krajina a příroda

Břežany II se nachází blízko Úval a Českého Brodu, ale především v blízkosti Labe (asi 8,5 km) a leží proto v polabské nížině. Jedná se tedy o oblast relativně rovinatou, vcelku teplou a suchou a především intenzivně zemědělsky využívanou nejen kvůli klimatu,ale také kvalitní úrodné půdě. S tím se pojí také minimum lesů a obecně menší množství stromů v krajině. Tento fakt je obzvlášť dnes třeba brát v potaz a krajinu se snažit více adaptovat na častá sucha a vyšší teploty tak, Aby lépe fungovala jako živý organismus. Zadržovala více vody, více se ochlazovala, poskytovala více míst pro různé druhy rostlin a živočichů a samozřejmě také poskytovala příjemné prostředí pro člověka.

V katastrálním území Břežan II se toto částečně již daří měnit a výhodou je právě relativně silně zastoupený vodní prvek. Horší je však situace s prostupností a stavem cest, které jsou často otevřené do všech stran a vystavené slunci i větru. 

Za krajinu, jak je definována je považováno také město a vesnice i vše mezi tím. Obec Břežany II je sídlem malých měřítek. Nejsou tu žádné výškové stavby což sice vede k těžko rozpoznatelnému panoramatu obce, nicméně zprostředkovává příjemnou jednolitost a kompaktnost a vyvarovává se architektonických výstřelků. V obci a především na návsi je velice pestré prostředí s více druhy vegetace, vzrostlými stromy i květinami. To je důležitá kvalita, kterou je třeba střežit a rozvíjet.

Urbanismus

Obec pravděpodobně založená někdy ve 13. století vykazuje podobnost s okolními obcemi Černíky a Štolmíř. V Břežanech se náves dochovala jako nejkompaktnější a jasně vymezená. Obec se dokonce ještě před 20. stoletím rozrostla mimo náves především podél cesty na Rostoklaty a také za potok k Tuklatům a Tlustovousům. Zde dokonce vytvořila další uzavřený veřejný prostor u rybníka. Na tuto nejstarší vrstvu navazuje výstavba dvou ulic z třicátých let, které ctí historický ráz a tvoří zajímavou novější vrstvu. Především štítová orientace domů, pohled do krajiny a přirozený profil ulic se zatravněnými stružkami jsou hlavními hodnotami místa. Rozrůstání se pokračovalo od návsi na jih především kvůli železnici, na kterou to odtud bylo blíže a také větší rovinatost terénu v tomto směru. Dnešní tlak na výstavbu je ztvárněn bytovým domem na rohu návsi a také novou zástavbu kobercového typu za školkou. I přes relativně špatné a málo prostupné řešení této části si však sídlo drží velice kompaktní tvar a tuto hodnotu by si mělo i udržet.

Nejdůležitějším prostranstvím je náves, která nabízí několik druhů prostorů vzhledem k jejímu zastavění historickými domy. Toto je častý jev u prostorově ambiciózně zakládaných obcí a v tomto případě dodává místu velkou pestrost a neopakovatelnost. Velkou hodnotou je budova staré školy v centrální pozici návsi v majetku obce. Návsí prochází všechny komunikace přicházející k obci což je logické a je jen třeba dopravu usměrnit. Dalším důležitým prvkem je voda, která silně formovala rozvoj obce po celou dobu její existence.

Cesty do obce nejsou nijak hlavní, nicméně automobily znemožňují příjemný pohyb po nich a proto je důležité vytvářet nebo obnovovat cesty pro pěší v krajině.

Život v obci

V Břežanech funguje několik spolků, které podporují život a nabídku aktivit v obci. Nejstarším ze spolků je sbor dobrovolných hasičů sídlící v hasičárně u rybníka. Dalším je sportovní klub Břežany II působící na fotbalovém hřišti a okolí. Oba tyto spolky mají dlouhou tradici a i své základny. Spolek rybářů funguje relativně krátce, ale je také atraktivní pro mnoho lidí a dnes má klubovnu v budově starého úřadu. Působí u bývalého lomu Chrástnice. Myslivecké sdružení pokračuje v této tradici po oddělení od dalších mysliveckých sdružení a stará se o zvěř a také krajinu. Posledním spolkem je spolek Pro II, který sdružuje aktivní lidi a má široký záběr aktivit. 

Všechny spolky a obecně spolkový život je pro obec důležitý a pomáhá vytváření vztahu k místu a začlenění do komunity. Poskytnutí podpory těmto organizacím je proto velice důležité.

Potenciály

Propojení

Jak v obci tak především v krajině je třeba doplnit síť cest. To souvisí jednak s pestrostí krajiny, ale především s její využitelností pro volný čas a sport. Propojení s okolními obcemi může v případě zajímavých akcí nebo služeb ještě přilákat sousedy a podpořit rozvoj obce.

Okolní krajina

Krajina je ve stavu po kolektivizaci málo dělena mezemi, cestami a remízky, které vždy zajišťovali její stabilitu a udržitelnost. Krajina by se měla stát pestřejší a členitější. Tak může také lépe odolávat erozi a bude příjemnější i pro člověka.

Cyklistika a pěší dostupnost

Cyklistické trasy jsou již hojně zastoupeny, většina jich však vede po silnicích což je především pro rodinnou turistiku nepříjemné. Do budoucna se stav zlepší vybudováním stezky od Rostoklat, ale i tak by mělo smysl zamyslet se nad přetrasováním některých stezek na nové navržené polní cesty v majetku státu a obcí. Větší příležitost nabízí vytvoření nových turistických tras. Především spojení s Českým brodem, Úvaly a dále na sever k Labi by bylo velice žádoucí a propojilo dvě již turisticky atraktivní lokality.

Lom Chrástnice a další lomy

V okolí Břežan se nachází několik bývalých lomů na pískovec. Nejbližším a nejvýznamnějším je Chrástnice, která má výhodu jednak krátké vzdálenosti z obce, ale také své rozměry a vodní hladinu. Dnes se jedná o častý cíl procházek a zároveň základnu spolku rybářů. Místo však funguje pro veřejnost velice málo. Chybí zde základní mobiliář, především lavičky nebo jiná místa k sezení. Dále by se mělo více pracovat s vodní hladinou a utvořit také místa u ní. Jedná se také o významné místo z pohledu geologie a také paleontologie, protože zde jsou odkryté vrstvy bohaté na zkameněliny. Tato skutečnost je velice zajímavá a mohla by být také reflektována při tvorbě odpočinkových míst a případných informací. Jedná se o soukromý pozemek, který však majitel nevyužívá a do budoucna by bylo vhodné ho získat do majetku obce. 

Hlavním tématem je však historie pískovcových lomů a dolů, které jsou v okolí velice časté. Mimo chrástnice se jedná o lom Na Babách, údolí Suché doly a také menší místa, která dnes jsou pouhými remízky. V těchto místech by měla být popsána jejich funkce, odkázání na ostatní lomy v okolí a případně vyznačení cest mezi nimi. I lokalita Na Babách je velice zajímavá a atraktivní i vzhledem k výhledu.

 

Řešení veřejného prostoru a prostupnosti obcí

Tento potenciál souvisí s úpravou návsi. Obecně je však důležité vyhodnotit jaká místa jsou pro obec důležitá a adekvátně je upravit. Samostatnou kapitolou je pohodlný a bezpečný pohyb po vsi a vhodné navržení chodníků, které by doplnily dnešní nedostatečnou síť.

Úprava prostorů návsi

Náves je nejdůležitějším prostorem obce a měla by působit reprezentativně, ale zároveň si zachovat svůj vesnický ráz. Je důležité vhodně implementovat dnešní potřeby pro veřejný život ale také parkování a dopravu. Toto téma je velice složité a komplexní pojetí návsi se jeví jako naprostá nutnost. Náves by měla sloužit převážně jako klidný zelený prostor, který slouží lidem každý den, ale také dokáže zprostředkovat akce, které jsou jednou za rok.

Multifunkční sál a úřad v centru obce

Je asi největším potenciálem a zároveň potřebou obce. Je třeba najít vhodný prostor a jeho velikost a kapacitu tak, aby byl sál využitelný ale ne zbytečně předražený a nevyužívaný. Měl by sloužit pro co nejvíce akcí za rok, setkávání lidí, schůzkám spolků, přednáškám a vystoupením, svatbám ke cvičení a podobně. 

Sál bude součástí objektu, který dokáže pojmout i další funkce. Tuto možnost je třeba prověřit. Mimo úřadu zde může zůstat byt, vzniknout kavárna nebo restaurace, případně prodejna nebo jiná funkce, která oživí centrum.

Celý objekt by neměl stát sám o sobě uprostřed návsi, ale každá jeho strana by měla odrážet svou funkci a komunikovat s veřejným prostorem.

Vodní prvek

Voda skýtá potenciál jednak pro vytvoření příjemného místa u rybníka, které dnes není dostatečně využito. Pravděpodobně ještě větším potenciálem je vytvoření cesty podél potoka vedoucí i přes rybník. Ta bude jednak spojnicí míst, hranou sídla a zajímavým prvkem sama o sobě. Na cestu je třeba navázat i zastaveními s posezením, hracími prvky pro děti. lom Chrástnice již dnes funguje dobře a je asi největším lákadlem v okolí. To by bylo vhodné ještě podpořit například vybudováním nějakého sezónního zázemí nebo zlepšení okolí a přístupů k vodě.

Berry Servis a jiné místní výrobky a podniky, zemědělství

V čele místního podnikání stojí Berry Servis, který má za obcí plochy k pěstování jahod, ostružin a malin, zprostředkovává jejich sběr a také prodává výrobky z těchto plodin. Tato zajímavá činnost by mohla iniciovat nějakou akci v obci, také vytvoření cesty v krajině se zastaveními a tematickými činnostmi. Podobně by bylo vhodné podpořit i další podnikatele nebo řemesla. Nemělo by se také zapomínat na historii obce, kde hrály důležitou roli statky na návsi a zemědělství obecně. To je stále silným charakterem obce, který je vhodné na návsi zachovat i když se charakter mění více k rezidenční formě.

Rodáci

Břežany II mají několik zajímavých osobností, které se v obci narodili. Toho by se mohlo využít jednak ve veřejném prostoru pomocí vybudování informačních tabulí rozmístěných po návsi nebo jinou zajímavou formou přenést tuto informaci – text v dlažbě, upomínkový předmět – socha, lavička nebo procházkový okruh. Případně může vzniknout také malá expozice o obci, kde mohou být uvedeny i známé osobnosti. Asi největší potenciál nabízí téma výroby žesťových nástrojů – Václav Černý, jímž vybudovaná firma funguje vlastně dodnes.

Podpora spolkové činnosti

Ve městě již dnes funguje několik spolků, které dobře fungují a bylo by dobré poskytnout jim vhodné zázemí. Mohla by se také rozšířit nabídka činností a rozšířit záběr například v souvislosti s vybudováním zázemí.

podpora spolků

zajímavé plodiny, řemesla, výroba

Václav František Červený

Václav František Červený

Googlemapa

Googlemapu zobrazíte proklikem na obrázku

Velice důležitou součástí analytické fáze je googlemapa, kam jsme si při mapování zakreslovali a poznamenávali své nápady, které si nyní můžete prohlédnout. Vybraná místa jsou řešená dále ve větším detailu a je k nim například připojena skica nebo inspirace.

Propojení a síť cest

Součástí googlemapy jsou také vrstvy „Propojení a „Turistické trasy“,  ty jsou prezentovány právě tam, včetně jejich popisu a také je tam možné vidět, jaké pozemky obec vlastní.

Jak už bylo zmíněno v potenciálech, obnovení nebo zlepšení prostupnosti krajiny je jednou z nejdůležitějších věcí, které se mohou stát. Obec vlastní mnoho pozemků, které mají tomuto účelu sloužit, ale zatím to tak není a proto je zde velký potenciál pro zlepšení. Zároveň spolu s novými a samozřejmě také stávajícími cestami je vhodné a velice důležité zabývat se také doprovodnou vegetací. Je smutné, jak daleko musí zvěř běžet k dalšímu úkrytu, když ji vyrušíte, zároveň není moc příjemné vzdorovat větru a slunci na otevřených plochách mezi

Řešená místa v obci

V rámci vize je řešeno a zaznamenáno mnoho míst do google mapy. Zde je možné najít nápady, které vznikaly při procházení obce nebo i následně. Tyto body nebo i linie jsou popsány v mapě textem.

Důležitá místa

Důležitá nebo zajímavá místa jsou dále rozpracovávána mimo textové podoby také formou skic, inspirací a případně také výkresů nebo schémat. Tato místa jsou představena na dalších stranách.

Prostory kolem úřadu 1:400

Všechny strany budovy jsou  velice důležité a ovládají okolní prostor.

Hlavní – východní průčelí bude řešeno dále. Ze severní strany, kde je dnes vstup do úřadu se nabízí vytvořit hlavní vstup do multifunkčního sálu. Tento předprostor by této funkci měl odpovídat být zpevněný například kamennou dlažbou v přímém kontaktu s budovou a v rámci prostoru mezi chodníkem a budovou může být tato dlažba se zatravněnou spárou. Zde se budou setkávat lidé před představením nebo  jinou akcí. Určitě by měla být zachována pumpa, která tento prostor obohacuje a může být například i příjemným místem k sezení, když se na ní vytvoří dřevěná platforma.

Strana, kde byla zahrada školky by měla sloužit jednak sálu, který by se měl s tímto prostorem propojit pomocí terasy. Také by zde mělo vzniknout menší pódium pro letní akce, které zároveň může sloužit k posezení a odpočinku. Okolo pódia by mohla být menší mlatová plocha, protože by se zde tráva stejně vyšlapala. Dětské prvky doporučujeme přemístit na dětská hřiště a kde vytvořit spíše parkovější charakter – doplnění o lavička a koše. Mohly by vzniknout přírodnější hrací prvky jako například různě položené kmeny nebo lanové prvky u stromů a podobně. Těch může být méně než stávajících herních prvků a mohou také sloužit k posezení při akci. Neměly by v prostoru moc překážet a je lepší je umísťovat více ke stromům.

Jižní fasáda, kam se ani dnes ani v návrhu budova neorientuje. Nicméně se jedná o velice příjemný a zachovalý prostor návsi, který propojuje důležité prostory kolem budovy. Zde navrhujeme spíše zachovat stávající stav a případně doplnit travnatou část o několik dalších listnatých stromů.

Plot by měl být určitě zrušen, stejně jako plůtek kolem kříže před úřadem. Jedná se o bariéry, které nemají v prostoru význam a naopak chráněné prvky oslabují. Na historické fotografii je vidět kříž bez plůtky a takto daleko lépe komunikuje s okolním prostorem.

Hlavní prostor obce

který by měl být centrem se nachází na východ od úřadu, kde byl dříve vstup do školy. Tato fasáda byla v historii hlavní a stále má potenciál navrátit jí její důležitost. Zde by měl ideálně být hlavní vstup do úřadu. Naopak využití tohoto domu a tohoto konkrétního průčelí jako bytu, je nevhodné, protože tato funkce v přízemí se neslučuje s komunikací budovy s veřejným prostorem. Proto je také rozdílný charakter ve druhé polovině návsi za komunikací s právě rodinnými domy. Zde prostor musí fungovat sám o sobě a mít klidný charakter obytné části. Hlavní prostor by mohl být pojatý v mlatu, který jednak dovolí užívat celý prostor v průběhu roku a také je zde možné dobře ošetřit detail kolem stávajících stromů. Ty by mohly kolem sebe mít kruh trávy nebo mlat může dojít až k nim jen s jiným souvrstvím. Tento materiál má také přírodní charakter, který se do tohoto místa ideálně hodí. Prostor by se měl doplnit o mobiliář, také zde vhodně řešit informační tabule a úřední desku, tak aby v prostoru nepřekážely. Autobusová zastávka by měla být reprezentativní – buď kvalitní výrobek vhodný do centra obce nebo je možné vytvořit jedinečnou konstrukci přímo pro Břežany. Zastávka by neměla být vizuální bariérou.

Hlavního prostor obce 1:500

inspirace - mlat pod stromy

inspirace - stromy v trávě

inspirace - zatravněná dlažba

inspirace - zakrytí kontejnerů

inspirace - lavička Inoa

inspirace - informační tabule - LXL1

Varianty řešení multifunkčního sálu

V Břežanech II dnes velice chybí prostor k pořádání větších kulturních a společenských akcí. Ten by měl vzniknou právě v samotném centru obce uprostřed návsi a objekt bývalé školy, školky a dnešního úřadu je ideální. Protože se jedná o nejdůležitější budovu, měla by patřičně komunikovat s okolním prostorem. To je částečně popsáno výše, nicméně konkrétní dispoziční řešení dále prověřuje tyto možnosti. Vzhledem k nejistému zadání a představám o potřebách jsme vytvořili tři varianty, které se mohou do finální fáze přetavit v jednu ideální. Návrhy pracují nejen s umístěním a velikostí sálu, ale také využitím dalších částí budovy, úřadu, malé společenské místnosti a bytu. Multifunkční sál by měl dokázat pojmout nejen kulturní a společenské akce, ale také sportovní aktivity, cvičení, nebo schůzky spolků kroužky a podobně. Mělo by být možné sál proto rozdělit do několika částí. Ve všech variantách je důležité propojení sálu se zahradou pomocí oken bez parapetu a terasou, pomocí které se mohou akce přenést i do venkovního prostředí.

Varianta 1 – minimální změny

V této variantě je maximálně využita kapacita prostoru školky. Zde by měl vzniknout jednotný prostor sálu propojený se zahradou. Ve všech variantách navrhujeme otevřít prostor do krovu, což ho opticky zvětší a také udělá zajímavým pohledem na krov. Dřevěná konstrukce je velice příjemnou a zajímavou především v jednoduchém moderním interiéru. Zachováváme hmotu úřadu, která je bohužel na zcela jiné úrovni kvůli sklepu. Nepodsklepenou část však přemisťujeme na úroveň sálu, rozšiřujeme pro sociální zázemí a také pro reprezentativnější a funkčnější vstup.

Hmota staré školy s dnešním bytem může prozatím zůstat nedotčena, jen je důležité umístit mezipodestu schodiště k úřadu do správné výšky. My však jako v ostatních variantách doporučujeme tuto budovu propojit a využít pro funkce, které se do nejdůležitější budovy obce hodí více.

 

Litomyšl, Autor: HŠH Architekti

Hospoda v Máslovicích, Autor: Bod Architekti

Hospoda v Máslovicích, Autor: Bod Architekti

Varianta 2 – přístavba dovnitř

V této variantě jsme pracovali především s prostorem mezi dvěma historickými budovami, kde dnes stojí úřad. Ten se bohužel k těmto hmotám příliš nehodí jednak sklonem střechy a také svou výškou podlahy, která jednak vytváří zbytečnou bariéru ve fungování a také komunikaci této části budovy s okolím. Prostor mezi dvěma budovami by měl být pojatí odlišně od starých budov – čistým a moderním tvaroslovím. Jednoduchá plochá střecha nebude tvořit složité detaily a problémy, více prosklení a jiný výraz přístavby jasně upozorní na nový vstup.

Přístavba je využita jednak na rozšíření sálu, ale také na potřebné zázemí. Prostor je také přímo spojený s druhou budovou, kde je navržen přemístěný úřad a multifunkční prostor, který může dále doplnit služby v obci. Hlavní vstup do úřadu je z nejdůležitějšího prostoru návsi a může být ještě zdůrazněn moderním prvkem v duchu přístavby. Vstup do válu je ze severní strany od komunikace, kde je foyer s barem a šatnou.

Půdorys varianty s rozšířením dovnitř

pivovar Litomyšl, Autor: AP Atelier

prodejna Trojanovice, Autor: Kamil Mrva

inspirace přístavby a terasy

Varianta 3 – přístavba ven

Tato varianta rozšiřuje prostor sálu směrem dozahrady a posouvá terasu ještě dále do prostoru. Přístavba by obět měla být výrazově odlišená jako v předchozí variantě. Tentokrát by měla mít formu předsunutého kšiltu – hodně transparentní konstrukce s plochou střecho pod úrovní římsy. Hlavním materiálem může být dřevo, které naváže na terasu.

Zázemí je umístěno v místě, kde je dnes úřad, nicméně je na stejné úrovni se sálem. Vstup do sálu je z reprezentativního předprostoru mezi budovami. Na něj navazuje foyer se vstupem do sociálního zázemí a s barem. Tento prostor je opět propojen s budovou nového úřadu přístupného z hlavního prostoru návsi. Cela přístavba mezi budovami má stejnou logiku jako ve variantě 2 a je také stejná s přístavbou do zahrady.

Půdorys varianty s rozšířením ven

uspořádání divadelního typu, rozšíření dovnitř

uspořádání divadelního typu

uspořádání divadelního typu, rozšíření ven

detail terasy

Nevřeň, Autor: Jakub Chvojka

Guelf, Autor: VG Architects

Klidná část návsi

Za hlavní komunikací směrem od úřadu se nachází svažitá část návsi, která je převážně oddělena rodinnými domy navazujícími na ulici. Mimo to je zde mnoho propojení skrz a také vzrostlé stromy, které poskytují místu příjemný a klidný charakter. Ten bychom chtěli podpořit, doplnit místo o mobiliář a vypíchnout zajímavá a důležitá místa jako je prostor klem kapličky a bývalá siréna na kopci. Navrhujeme také přemístění sběrného dvora a skladu mimo náves a a kontejnerů od kapličky spíše do prostoru ke lvovi, kde nebudou tak rušivé a zároveň sníží docházkovou vzdálenost k nim. Důležité jsou také průhledy zelení, především na kapličku, ale i další. Prostor by měl mít spíše parkový charakter.

Klidná část návsi1:500

Prostor kolem kapličky 1:250

Malá náves

Tento prostor s kapličkou je jakousi malou skrytou návsí. Je dostatečně uzavřen okolními domy a zároveň je zde důležitá stavba – kaplička. Mimo tu se zde také nachází budova starého úřadu v majetku obce a stará mlékárna/sběrna. To dává místu potenciál stát se jednak velice zajímavým a příjemným při každodenním životě, ale také reprezentativním a vhodným ke konání příležitostných akcí.

Kaplička je nejdůležitějším prvkem a objektem, což dnes není vůbec reflektováno. Nemá žádný předprostor a také není odnikud vidět. Je vlastně skrytá za stromy a přikrčená u sousedního domu. Proto navrhujeme vytvořit jí reprezentativní předprostor, který zdůrazní její důležitost. Ten může být pojednán jednak mlatem, ale také dřevěnou terasou z velkých prken nebo pražců, která by působila ještě dominantněji. Podél zdi by mohla být doplněna o atypickou dlouhou lavičku ze dřeva, která by umožnila posezení, ale také by uvodila vstup.

Průhledy na kapličku jsou samozřejmě velice důležité a z tohoto pohledu jsou dnešní krásné břízy umístěny nešťastně. Bříza není dlouhověký strom a do budoucna doporučujeme vysadit například jírovec, dub nebo lípu, která bude kapli pouze doplňovat a nezakrývat. V trávě jsou ložené kameny, aby se zde lépe chodilo a také předprostory ostatních budov by měly být alespoň částečně zpevněné. Obrubník navrhujeme zrušit úplně, nebo alespoň bez terénního zlomu, který se pro náves obecně nehodí.

masivní dřevěné stupně - Zoo Praha

dřevěná plocha, atelier cap

dominantní lavička

Starý úřad

Může se jednat o obecní byt (dům). Zázemí pro spolky, které by však byly vhodnější pospolu v novém úřadu nebo prostor pro pronájem kancelářských prostor. Například i podpora mladých podnikatelů a podobně. Také by zde mohl mít lékař ordinaci pokud je třeba. Může zde být klubovna pro mladé.  Například ve vinařských obcích je obvyklé, že se střídají jednotliví lidí v obsluze lidí ve sklípcích apod. Proto by bylo možné pracovat s podobnou metodou, kdy je v určitém prostoru každý den jiný druh aktivity, typu – pátek s vínem, degustační sobota, jahodové knedlíky někdy. Takovéto akce však mohou také probíhat v navrhovaném sále.

Mlékárna

Je mnoho možností, co s prostorem udělat. Variantou je například něco jako minimuzeum mlékařství. Sehnat nějaké starší vany na mléko apod. Nebo zde udělat otevřené minimuzeum s fotografiemi obce a expozici místních rodáků. Něco co bude otevřeno od rána do večera. Může zde být i knihovnička. Rovněž na motivy knihovničky zde může být i malá galerie – otevřená, bez vytápění. Jen třeba na zámek, nebo i bez něj. Tedy zde nemůže být nic cenného. Místo bude možná muset monitorovat nějaká kamera.  Rovněž by místo mohlo fungovat jako propagační místo pro spolky, podnikatele, školku. Tedy něco mezi otevřenou „nezabezpečenou“ galerií a prezentační aktivitou. Například by zde mohla být co měsíc jednoduchá výstava například fotografií z produkce jahod, nebo samosběru, nebo děti ze školky mohou mít výstavu.  Ideálně tedy univerzální prostor. Před mlékárnou změnit vydláždění na kamenné. Nebo jinak zdůraznit.

Cesta ve svahu

Jedná se o problémové místo, protože zde vzhledem k neupravenosti a také sklonu komunikace dochází k silné erozi. To vede ke špatné sjízdnosti komunikace. Stále se však jedná o klidnou, zelenou část návsi, což bychom v tomto prostoru chtěly podpořit jednak vysazením dalších stromů a také umístění laviček. Nechtěly bychom tuto cestu zcela uzavřít, protože to by generovalo větší dopravu ve zbytku klidné části návsi a také zrušilo logické propojení.

První varianta

řeší natažení cesty podél domů které obsluhuje, což je logické a řeší také jednoduše příjezdy k těmto domům. Nevýhodou je nutnost zjenosměrnění komunikace, které je zapříčiněno nevyhovujícími rozhledovými poměry při případném vjezdu na hlavní.

jednoduchá lavička - Twistula

štětová dlažba ve svahu

zatravňovací dlažba

Druhá varianta

posouvá stávající komunikaci ještě trochu na jih a zároveň začíná s klesáním dříve. Vjezd domu s prodejnou je proto složitější a částečně kopíruje stávající stav. Jasně jsou zde vymezena parkovací místa, která prostor společně s nově vysazenými stromy oddělují od hlavní komunikace. V obou variantách je počítáno s novým chodníkem, který bude pokračovat z návsi dále po západní straně silnice na Černíky, kde je více prostoru. S tím souvisí navržení přechodu v obou variantách. Chodníky a přechody budou řešeny dále ve vizi. Parkovací stání by měla být pojata v zatravněné dlažbě, která dovolí vsak dešťové vody a také se hodí k přírodnímu charakteru návsi.

Prostor U lva

jedná se o místo dnes hodně ovládané dopravou. Přitom jde potenciálně o reprezentativní prostor obce s památníkem z roku 1919, který je důležitou součástí obce.

Právě prostor s památníkem bychom chtěly lépe propojit s bývalým hostincem, dnes bytovým domem. Toho by mělo být docíleno jasnou změnou materiálu nebo zvýšenou úrovní komunikace kolem domu, která bude sloužit především rezidentům. To dovolí lépe pojednat také prostor kolem lva. Památník přesouváme více do středu, kde bude vidět při příjezdu na náves z obou stran. Jeho dominantnost podporujeme vysazením čtyř stromů okolo něho a také úpravou povrchu vložením kamenů do trávy. Zklidněná komunikace a prostor kolem památníku by měly být v jedné úrovni.

Návrh zjasňuje situaci ohledně dávání přednosti mírným zpomalením vedlejší ulice na Tuklaty a především umožňuje odbočení vlevo od Tuklat na Černíky i pro nákladní vozy nebo jinou techniku výrazným zvětšením poloměru oblouku. To umožní zklidnit prostor před bytovkou.

Dům pro seniory – rezerva

V prostoru za, nebo místo druhého památníku z roku 1938 navrhujeme postavit objekt s veřejnou funkcí, ideálně dům pro seniory. Objekt jednak řeší situaci, která v budoucnu pravděpodobně nastane, ale především vhodně uzavírá náves. Proto se přikláníme k přesunutí pomníku například do prostoru k hasičárně nebo přesunutí desek zpátky na lva.

Minimální úpravou prostoru je alespoň změna výsadby okolo, vykácení jehličnanů ponechání pouze stromů s velkou a střední korunou v celém prostoru.

Dům pro seniory je rozdělen do dvou hmot, které mají přístup přes předzahrádku ze společného dvora odkud je možné jít do společné zahrady. Všechny byty jsou osvětleny z východu a západu a mají předzahrádky na obě strany. Samozřejmě je možné kapacitu využít i pro startovací byty nebo pronajímatelné prostory, pokud nebudou obsazeny seniory.

zklidněná plocha

tradiční proporce, velké prosklení pro dva byty

zdomintnění prvku - Kašperské hory

Prostor před obchodem

Toto místo je pro obec z hlediska funkce velice důležité a proto by mělo mít adekvátní předprostor. Větší zpevněnou plochu například s jedním nebo dvěma stromy. Celá tato část ulice vedoucí k návsi má velice příjemný charakter tradiční vesnické zástavby – štítově orientované domy s předzahrádkami, rozšířený veřejný prostor s množstvím zelených ploch a i bytový dům na druhé straně není svou hmotou rušivý a kopíruje bývalý statek. Tento charakter tedy chceme podpořit a zároveň udržet nebo zvýšit počet parkovacích míst. Ta mohou opět být na zatravněné dlažbě nebo rohožích a nová mohou vzniknout podélně na straně bytového domu.

Důležité jsou také nové přechody, které se pojí s úpravou ulice vedoucí ke hřišti. Zde by se měl zrušit zbytečný trojúhelník a komunikace by měla být napojena kolměji a nevytvářet tak široký prostor. Chodníky tak na návsi mohou navazovat po obou stranách což podpoří průchodnost celou obcí.

Do ulice se hodí především ovocné stromy případně jiné listnaté ale spíše menší až střední. Stromy s velkou korunou jsou typické pro náves.

prodejna Seč, Autor: Žalský architekti

Žádovice, City Upgrade

lavička Inoa

Rybník a prostor kolem

Prostor kolem rybníka nabízí i dnes velice příjemné místo k odpočinku. Navrhujeme toho využít a doplnit prostor kolem o lavičky, molo u vody v návaznosti na hasičárnu a další mobiliář. U hasičárny by také mělo vzniknout ohniště nebo grilovací místo se stolem a lavicemi. Kolem rybníka navrhujeme vytvořit přírodní – hliněnou nebo štěrkovou cestu a na straně u nové bytovky vysadit stromy jednak pro zpevnění břehu, ale také zakrytí zdi. Velice důležitou je také nová cesta podél Týnického potoka na obě strany od rybníka. Ta by měla být přírodního charakteru.

V prostoru před hasičárnou navrhujeme odstranit túje a podobné vegetační prvky v tomto prostoru, které ho pouze znepřehledňují a nahradit jen solitérními stromy. Komunikace by měla zůstat přírodního, štěrkového charakteru a posunout se trochu směrem od hasičárny, aby bylo před domem více místa a byl možný průchod po trávě i kolem svažitého přístupu k vodě. Kontejnery jsou v tomto místě špatně umístěny přímo uprostřed. Navrhujeme jejich přesunutí na druhou stranu komunikace a jejich skrytí do boxu.

Skica rybníka

inspirace - malé molo

inspirace - elegantní stůl

jednoduchá lavička - Twistula

Cesta podél potoka

Malá strana

Jedná se o historickou část Břežan za Týnickým potokem, což vtipně odkazuje na pražskou Malou Stranu. „Nerudova ulice“  je velice zajímavá svým rozšířením, zelení a proměnlivou šířkou. Chtěly bychom určitě co nejvíce zachovat a podpořit vegataci – jednak stromy, které by se mohly doplnit nejlépe o ovocné, také travnaté plochy a nově zatravněnou dlažbu a také strouhy pro odtok a vsak vody, které  mohou být velice pěkné a funkční.

V rámci funkčního dělení komunikace se snažíme auta maximálně umisťovat před vjezdy a případně na podélná vyhrazená místa. Průjezdný profil tak nemusí být zbytečně široký a zároveň je jasně vymezené, kde se má parkovat. Určitě nedoporučujeme vytvářet chodníky, které zbytečně rozšíří zpevněné plochy a oslabí charakter ulice.

Perspektiva

inspirace - odvodnění a zasakování

inspirace - podélná stání

inspirace - zatravněná dlažba

Příčné profily prostoru

Prostor s hřištěm u bytových domů

Než se zde postavili dva bytové domy, jednalo se o veřejné prostranství, které bylo obehnáno po obvodu stromy. Toto je patrné dodnes a jedná se o hodnotu, kterou je třeba využít. Proto navrhuje dovysázet stromy po obvodu, kde je to dnes ještě možné. Prostor se dnes skládá ze dvou prostorů: společné zahrady bytových domů a dětského hřiště. 

Soukromé pozemky kolem domů bychom doporučili mírně upravit tak, aby obyvatelé mohli tento prostor příjemně využívat ve svém volnu. Doporučujeme umístit stolky pro venkovní stolování, ohniště nebo místo pro gril. Vzhledem k malému počtu obyvatel jistě nedojde k rušení sousedů.

Do obou prostorů by se mohly vysadit solitérní ovocné stromy, například třešně. Ty by svou velikostí nekonkurovali stromům po obvodu, ale vytvořily by další stinná místa.

Skicovaný půdorys hřiště a okolí

Perspektiva hřiště

Dětské hřiště,

které po převodu pozemku na obec může být transformováno navrhujeme zrekonstruovat modernějším způsobem. Malý přístřešek doporučujeme nahradit větší minimalistickou konstrukcí s lavičkami a stoly pod ní. Stávající přístřešek se potom může umístit na nějaké křížení cest v krajině, nebo k vodní ploše u Vrbiček. Na přístřešek na hřišti by měla navazovat zpevněná – štěrková nebo mlatová plocha, která zároveň zajistí i přístup k pískovišti. Z této plochy by potom mohl začínat a zároveň zde končit dominantní herní prvek  – prolézačkový a síťový okruh. Ten by prošel jako linka vlnící se celým hřištěm. Tvořily by ho žebříky, sítě, kameny, které se přeskáčí, kmeny, klády a podobně. Mezi touto linkou na volných místech budou jednak ovocné stromy, ale také jednotlivé hrací prvky, které je možno využít i stávající, nebo přemístěné od úřadu.

Kryt na kontejnery by se měl rozšířit a mohl by se také nechat popnout.

Dětské hřiště u fotbalového hřiště

Toto hřiště může využít svou zajímavou polohu u svahu mezi břízami. Svah je prvkem, který ho odlišuje od ostatních hřišť. Proto by měl být plot hřiště posunutý až mezi nebo za břízky. Ve svahu by mohly být klouzačky, malá lezecká stěna pro nejmenší. Také odtud navrhujeme molo, které bude dominantním prvkem hřiště, bude sloužit jako hrací prvek a zároveň může sloužit jako lavička. Mělo by být ze dřeva a ozvláštněno dalšími prvky pro lezení, skákání nebo také počítadlem a jinými pomůckami.

Perspektiva hřiště

inspirace - zvýraznění informace

inspirace - klouzačky ve svahu

inspirace - vysutá cesta

inspirace - vysutá cesta

inspirace - sítě a tunely

inspirace - lanové prvky

Perspektiva uličky

Dětská ulička

jedná se o nové propojení, které navrhujeme mezi fotbalovým hřištěm a školkou, prvky se také dají použít pro jiné pěší propojení. Přesné místo propojení si můžete prohlédnout v google mapě.

Útulný průchod mezi ploty zahrad, který je velice úzký může být vzhledem k dětskému hřišti a školce pojat jako prostor více pro děti. Navrhujeme zde pracovat s kontrastem měřítek dospělého a dětského formou mobiliáře a průchod ozvláštnit například hrou, která bude pracovat na principu jednotlivých zastavení v uličce a plnění úkolů. Mohou zde být také prvky jako tabule na kreslení, malá houpačka, malý domeček a podobně.

 

 

schéma chodníků v obci

Chodníky v obci

Chodníky jsou velice důležitou součástí veřejného prostoru obce a také podle dotazníku je můžeme považovat za prioritu. Obecně je třeba si uvědomit, že se jedná o ochranu chodců proti autům a chodníky vytváří v prostoru bariéru. Také estetická kvalita je většinou nízká a do malých obcí se chodníky moc nehodí, zde jsou vhodná měkká rozhraní, přírodní charakter povrchů a přirozené návaznosti.

Proto je důležité umisťovat chodníky pouze na opravdu potřebná místa okolo hlavních komunikací a také se zaměřit na jejich zpracování. Nejlevnější materiály působí špatně všude a na návsi se silným přírodním charakterem by se jednalo o velice rušivý zásah. Na návsi by se mělo pokračovat v používání kamene jako na komunikaci.

 

 

Kontejnery a sběr

Na schématu je jednak řešeno přemístění kontejnerů na vhodnější místa, ale také jejich umisťování do krytů, které jednak pomohou zakrýt nevzhledné barevné kontejnery, ale také částečně zamezí rozfoukávání odpadků a zbytečnému nepořádku v obci. Samozřejmě je počítáno se stávajícím stavem, kdyby se procedura třídění změnila, je třeba řešit situaci jinak.

Důležitým místem je také sběr a sklad obce na návsi, který navrhujeme přestěhovat na vhodnější místo. Ideální by bylo umístění někde v průmyslové části obce. Je však možné najít jiné místo a dohodnout se s majitelem pozemku.

schéma rozmístění kontejnerů

Místa v okolní krajině

Perspektiva lomu

Lom Chrástnice

Jedná se o velice příjemné místo v zatopeném lomu kde mají klubovnu a zázemí rybáři a také je to velice oblíbené místo k procházkám. Navrhujeme upravit především břehy tak, aby se stali příjemnějším místem k rekreaci. Jednak pohodlnějším přístupem ale především vybavením mobiliářem. Lavičkami, koši a například molem. Celý prostor kolem vody by se měl částečně vyčistit od napadaného dřeva. Místo s nejlepším přístupem kousek pod klubovnou by se mělo stát nejdůležitějším místem. Zde navrhujeme několik nových prvků.

 

 

 

Prostor pod klubovnou

Zde navrhujeme oživit a zpříjemnit místo molem nad vodou a také rozšířením lépe přístupné části břehu formou pláže. Myslíme si, že hodnota lomu by měla sloužit co nejvíce lidem a určitě je možné vymyslet režim využívání, který bude příjemný pro všechny i pro přírodu.

Natažené lano na protější břeh je také pobídkou vytvořit vor – transbordér, pomocí kterého se dostanete na druhý břeh nebo z něho můžete lovit ryby uprostřed vodní plochy. Vedle klubovny, kde už je dnes ohniště je by se mohlo vytvořit větší pro venkovní akce rybářů ale i jiné. Lavice mohou (nebo už jsou) uschovánu u klubovny.

 

 

Hřiště nad lomem

Vzhledem k blízkosti a atraktivnosti místa se zdá, že by zde mohlo vzniknout živé místo, kde by si mohly hrát menší děti dospívající, ale klidně také trávit čas dospělí. Výhodou je, že alespoň část pozemků je obecních a ty jsou jednak v lese, ale také před ním. Tuto pestrost a přechod mezi jednotlivými druhy prostředí bychom chtěli ještě podpořit a vytvořit zde opravdu živé místo s výhledem na obec. Velkou část dnešního pole bychom přeměnily na ovocný sad – například třešňový. V rámci něho by byly umístěny jednak lavičky ale také prvky pro děti, hliněný singletrail a opičí dráha v lese. Výhled by byl podpořen uměle navršeným kopečkem na hraně sadu a na druhé straně lesa malou dřevěnou konstrukcí ukazující daleký výhled na Krkonoše.

 

 

Půdorys hřiště

inspirace - výhled

inspirace - terénní nerovnost

inspirace - lanové prvky, opičí dráha

Na Babách

Bývalé lomy Na Babách jsou zajímavé z mnoha důvodů. Jedním je krásný výhled do všech stran, určitě nejlepší v celém katastru a širokém okolí. Také zajímavá morfologie místa a vodní prvek, který dnes není moc přístupný a také převážně jižní orientace a s tím související vegetace.

Dnes je místo na slepé cestě a nemůžeme ho tedy navštívit v rámci procházkového okruhu nebo po cestě do Tuklat, což je škoda. Navrhujeme ponechat vegetaci v původním stavu, pouze místo lépe zprostupnit a doplnit mobiliářem v rámci prohlubní i nahoře u navrhované výhledny. Určitě je vhodné podpořit zde několik singletrailů pro kola – spíše menší plocha a využití dětmi a dospívajícími.

Perspektiva vyhlídky

inspirace - prostor uvnitř rozhledny

inspirace - tahokov

inspirace - singletrail

Skica bunkru

Bunkr a výhledna

Jelikož se jedná o místo s krásným panoramatickým výhledem a zároveň je zde malý bunkr, který byl prý umístěn jako místo k rozhledu a mapování rozhodli jsme se toho využít. Nová nevysoká konstrukce – vyhlídková platforma je samozřejmě umístěna v nejvyšším bodě a je s bunkrem spojena mírně zahloubeným chodníčkem s kovovými obrubami. Pravděpodobně ocelová konstrukce je krytá tahokovem, který tvoří částečně uzavřený a maskovaný prostor uvnitř. Ten tvoří kontrast s otevřenou plošinou nahoře a dobře komunikuje s bunkrem. Ten by měl být také přístupný a poukázat na historii místa.

 

 

 

 

Suché doly

Jedná se o velice důležitý krajinný prvek, který propojuje Břežany II s Vykání. Mimo tohoto propojení, které navazuje na prostor u rybníka a je částí cesty kolem Týnického potoka se jedná asi o největší plochu vegetace v krajině na katastru Břežan. Je to vzácná hodnota, která by se měla využít a chránit. Navrhujeme vše orientovat na cestu podél potoka a vytvořit na ní místa odpočinku, posezení, informací a podobně. Tato místa jsou vyznačena na skice.

Pro charakter jsou velice důležité lomy, které údolí ozvláštňují a zajímavě ho rozšiřují. Některé z těchto prostorů by se mohly více prosvětlit a nechat pravidelně spásat. Na nějakém místě by se mohla vytvořit tůně nebo rybníček, okolo kterého by mohlo vzniknout několik laviček a hracích prvků u vody. Prostor pro kola, čtyřkolky a motorky určitě může fungovat dál, jen je potřeba stanovit mantinely – rozježdění pouze 30 % prostoru a zákaz na jaře v době hnízdění.

vyznačení důležitých míst

inspirace - stůl v krajině

inspirace - jednoduchý přístřešek

inspirace - hrací prvek u vody

U Vrbiček

Jedná se o nově vytvořené a velice zdařilé místo, které krásně pracuje s vodou a postupnými, travinami zarostlými břehy. Určitě se sem hodí pouze listnaté stromy, které až vyrostou, ochrání také prostor před větrem a sluncem. Dnes zde naprosto chybí mobiliář, což nedovolí lidem trávit zde více času při procházce. Mimo laviček my zde také mohlo vzniknout molo mezi travinami s zajímavým přístupem přes promáčený břeh po kamenech nebo dřevěném chodníčku.

Také by se měla v budoucnu opětovně vyvinout snaha k odkoupení pozemku cesty směrem k trati, aby se místo dalo propojit pomocí procházkového okruhu. Dnes se dá alespoň obejít rybník, což by se dalo podpořit dalšími místy po ovodu. Například jsou zajímavé pozorovatelny ptáků, dřevěná lehátka nebo jiné prvky, které se k vodě hodí.

Perspektiva mola u Vrbiček

inspirace - pozorovatelna ptáků

inspirace - molo s přístupem přes vodu

inspirace - stůl u vody

Další místa a cesty v krajině

Jak už bylo několikrát zmíněno, je velice důležité zpestřit dnes velice jednotvárnou plochu mezi poli a také se snažit velké jednolité plochy polí dělit. K tomu je možné využít z velké většiny pozemků obce nebo případně pozemků patřících sousedním obcí na katastru Břežan II. Toho lze dosáhnout především ozeleněním cest a okolí vodních toků. Mimo vytvoření lepšího prostředí je však také klíčové zlepšit dnes chabou prostupnost krajinou a návaznost na okolní obce. Vytváření nových cest a prostupů podél vody je proto prioritní a zároveň s osázením jde ruku v ruce. Na několika příkladech ukážeme formu této intervence.

Alej ke křížku

Alej ke křížku

Na tomto příkladě je vidět jakou změnu by mohla udělat alej na důležité cestě – konkrétně směrem na Tlustovousy a Horoušany. Alej, nebo případně stromořadí listnatých stromů by měla být doplněna také keřovým patrem, které pomáhá cestě fungovat jako biokoridor a chrání před větrem. Důležité cesty by měly být osázeny většími stromy, cesty lokálnějšího charakteru mohou být osázeny ovocnými stromy.

 

 

 

Lavička u křížku

U křížku

Toto místo ukazuje doplnění krajiny o mobiliář v zajímavých místech. Může se jednat o místa s výhledem, rozcestí , křížky nebo jiná místa. Případně se může umístit lavička i u cesty, když dlouho žádná nebyla, aby si mohli především starší lidé na procházce odpočinout.

V některém místě nebude například možné pokračovat s alejí, ale je určitě vhodné alespoň pokračovat ve stromořadí.

 

 

 

 

 

Cesta k Babám

Mobiliář v krajině

Další dvě skici ukazují opět možnosti umístění mobiliáře na konkrétních místech. Lavička po cestě na vyhlídku na babě, která nabídne ochutnávku výhledu (nenechat zarůst celou mez) je také odpočinkovém místem po cestě a má příjemně krytá záda.

Stůl na rozcestí může být použit v místech s větším počtem výletníků – na cyklostezce nebo například na turistické cestě ale i na zajímavém místě v krajině obecně. Je možné ho doplnit hracím prvkem, aby děti o přestávce měli co dělat. Důležitým prvkem rozcestí také může být významný strom – solitér nebo skupina, které jsou v krajině dominantní a místo předem uvozují.

 

 

 

Skica rozcestí

Záhumenní cesta

Rozhraní obce a krajiny je na mnoha místech ještě nedokončené a nebo by se dalo zlepšit. Obecně jde o plynulejší přechod mezi sídlem – zahradami domů a krajinou (nejčastěji polem).  Cesta, která dovolí obejít celou obec je velice atraktivním prvkem a umožní mnoho příjemných procházek a spojení procházkových okruhů. Také se může zlepšit obraz obce z krajiny a naopak život v okrajových částech obce. Vegetace zmírní vystavení větru a také prachu z polí.

 

 

Analytická fáze vize rozvoje

50°5′38″ S. Š., 14°48′16″ V. D.

On-line verze:

https://brezanyii.cityupgrade.cz

City Upgrade