Dotazník nápadů

Milí spoluobčané, zde máte možnost vyplnit dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec. Kde vidíte její problémy či potenciály a kam si ji přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení Vašich oblíbených míst.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Obsah

Úvod 2
Potenciály 4
Prostupnost krajiny 6
Řešená místa v obci 9
Centrum obce 10
Řešení multifunkčního sálu 12
Klidná část návsi 17
Další místa v obci 25
Místa v okolní krajině 34

Co je skicovaná vize rozvoje?

Jedná se o dokument, který se snaží komplexně pracovat s územím obce a okolní krajinou, podporovat jejich rozvoj, zvyšovat spokojenost obyvatel a zároveň se chovat udržitelně a svědomitě směrem k budoucnosti. Vize řeší provázání a funkčnost krajiny, ale také jednotlivá místa v ní. Obec se tedy řeší jako vsazená do svého okolí a jednotlivá místa v ní jsou už pojata v tomto kontextu. Detailně řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, doprovodného textu a inspirací.  Velice důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti, která nám pomáhá poznat obec, názory na jednotlivá místa a také potřeby a přání obyvatel.  Tato část práce a získané informace jsou velice cenné a pomáhají vizi správně zacílit a umístit do kontextu. Vize je dlouhodobým dokumentem, který názorně ukazuje, jak se může obec v příštích letech a desetiletích vyvíjet.

1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník nápadů a setkání s obyvateli

Vytvoření a publikování dotazníku na webu obce, analyzování dotazníku nápadů a následné setkání s obyvateli.

3.

Analytická část vize

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Rozhovory s vybranými obyvateli a konkretizace nápadů formou skic. Publikování na webových stránkách obce formou mapy a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a vedení obce

K analytické části se mají možnost vyjádřit jak obyvatelé tak vedení obce. Všechny připomínky jsou posouzeny a případně částečně nebo úplně zapracovány v další fázi.

5.

Finální vize rozvoje

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek a rozpracováním důležitých míst nebo témat.

6.

Prezentace finální podoby vize

Prezentace vize vedení a veřejnosti. Poukázání na priority a představení možností rozvoje obce.

7.
Právě probíhá

Realizace vize

Může automaticky navázat jednoduchými intervencemi ke kterým není potřeba navazující dokumentace. Komplexnější návrhy je třeba dále rozpracovávat a samozřejmě financovat. Vize není realizovatelná v krátké době, to ani není jejím záměrem.

Obec Břežany II

leží v polabské nížině nedaleko Českého Brodu a relativně blízko Prahy. Právě blízkost Prahy udává a především bude udávat budoucí vývoj obce. Typicky pro Polabí je úrodná krajina a s tím spojené intenzivní využívání zemědělské půdy.

Obec si drží příjemný historický ráz, který naštěstí není narušen žádnými výškovými stavbami. Nová vrstva bytových domů je hmotově relativně umírněná, i když samozřejmě generuje problémy ve veřejném prostoru větší hustotou obyvatel. Nejdůležitějším prostorem obce je náves, která má velkou plochu.Uvnitř tohoto prostranství je mnoho historických objektů včetně obecního úřadu, který je pro rozvoj obce na ideálním místě. Do návsi jsou orientovány také staré dvory – zemědělské usedlosti, z nichž některé ještě slouží svému účelu. Je důležité udržet multifunkčnost plochy, aby sloužila jednak pro provoz obce, ale také jako centrum.

V obci žije přibližně 850 obyvatel. Tento počet se v posledních letech zvyšuje, tento trend je ovlivněn především umožněním nové zástavby, kterou může obec do budoucna regulovat.

Dalším důležitým prvkem v obci a okolní krajině je voda, která obec částečně lemuje a i jí prostupuje. Zároveň tvoří důležité prvky v krajině, které ji dělají rozmanitější.

Iniciační skici - 1841

Historie

Jméno obce vzniklo od slova břeh, což značí osídlení na břehu Týnického potoka, který byl pravděpodobně dříve významnějším. První zmínka o obci je z roku 1305. Jedná se tedy o obec s velice dlouhým historickým vývojem a tradičními stavebními formami přirozeně reagujícími na okolní krajinu a sídla. Obec byla pravděpodobně založena dříve, což ukazují okolní obdobně založené obce Černíky a Štolmíř.  . Byly zde nalezeny neolitické pozůstatky vypíchané keramiky a mnoho nálezů spadajících do období před naším letopočtem.

Dlouhou dobu, až do roku 1588 byly Břežany správně rozděleny na dvě části – královskou a původně arcibiskupskou. Ty byly sjednoceny rodinou Smiřických ze Smiřic. Břežany byly relativně velkou obcí, což ukazuje sčítání lidu z roku 1754. Žilo zde bez 129 dětí 300 obyvatel což je více, než tenkrát žilo v Úvalech nebo Tuklatech. Roku 1785 bylo v obci 41 stavení s popisným číslem. Obec se postupně rozrůstala i díky lomu Chrástnice a samozřejmě především zemědělské práci. Kolektivizace vedla k vykořenění a způsobila přerušení silné zemědělské tradice, která je však stále zřetelná a částečně obnovená.

Vzhledem k dobrému spojení a blízkosti Prahy jsou Břežany v poslední době vyhledávanou lokalitou, s čímž souvisí nedávný nárůst počtu obyvatel a také změna typologie stavění.

Václav František Červený

Václav František Červený

V obci se také narodilo několik významných osobností. S těmito lidmi a jejich odkazem by se mohlo v obci více pracovat a přiblížit je a jejich práci veřejnosti.

PhDr. Jaroslav Boháč
středoškolský profesor a především botanik a cestovatel

Jan Borecký
novinář a vlastenec aktivní v zámoří

Václav Červený
velice významný vynálezce v oboru žesťových nástrojů světového významu, firma funguje dodnes

PhDr. Bedřich Mendl
velice významný historik a profesor židovského původu, hojně publikující a oceňovaný

stávající ortofotomapa

Krajina a příroda

Břežany II se nachází blízko Úval a Českého Brodu, ale především leží v blízkosti Labe (asi 8,5 km) v polabské nížině. Jedná se tedy o oblast relativně rovinatou, vcelku teplou a suchou a především intenzivně zemědělsky využívanou nejen kvůli klimatu, ale také kvalitní úrodné půdě. S tím se pojí také minimum lesů a obecně menší množství vegetace v krajině. Tento fakt je obzvlášť dnes třeba brát v potaz a krajinu se snažit více adaptovat na častá sucha a vyšší teploty tak, aby lépe fungovala jako živý organismus. Aby zadržovala více vody, více se ochlazovala, vytvářela domov pro různé druhy rostlin a živočichů a samozřejmě také poskytovala příjemné prostředí pro člověka.

V katastrálním území Břežan II se toto již částečně daří měnit. Výhodou je právě relativně silně zastoupený vodní prvek. Horší je však situace s prostupností a stavem cest, které jsou často otevřené do všech stran a vystavené slunci i větru.

Za krajinu, jak je definována, je považováno také město a vesnice i vše mezi tím. Obec Břežany II je sídlem malých měřítek. Nejsou tu žádné výškové stavby, což sice vede k těžko rozpoznatelnému panoramatu obce, nicméně zprostředkovává příjemnou jednolitost a kompaktnost a vyvarovává se nechtěných dominant. V obci a především na návsi je velice pestré prostředí s více druhy vegetace, vzrostlými stromy i květinami. To je důležitá kvalita, kterou je třeba chránit a rozvíjet.

Urbanismus

Obec, pravděpodobně založená někdy ve 13. století, vykazuje podobnost s okolními obcemi Černíky a Štolmířem. V Břežanech se náves dochovala jako nejkompaktnější a relativně jasně vymezená. Obec se ještě v 19. století rozrostla mimo náves, především podél cesty na Rostoklaty a také za potok k Tuklatům a Tlustovousům. Zde dokonce vytvořila další uzavřený veřejný prostor u rybníka. Na tuto nejstarší vrstvu navazuje výstavba dvou ulic z třicátých let, které ctí historický ráz a tvoří zajímavou novější vrstvu. Především štítová orientace domů, pohled do krajiny a přirozený profil ulic se zatravněnými stružkami jsou hlavními hodnotami místa. Rozrůstání pokračovalo od návsi na jih především kvůli železnici, na kterou to odtud bylo blíže a také větší rovinatosti terénu v tomto směru. Tlak na výstavbu se projevil v bytovém domě na rohu návsi a také novou zástavbu kobercového typu za školkou. I přes relativně špatné a málo prostupné řešení této části si však sídlo drží velice kompaktní tvar a tuto hodnotu by si mělo i udržet.

Nejdůležitějším prostranstvím je náves, která nabízí několik druhů prostorů vzhledem k jejímu zastavění historickými domy. Toto je častý jev u prostorově ambiciózně zakládaných obcí a v tomto případě dodává místu velkou pestrost a neopakovatelnost. Velkou hodnotou je budova staré školy v centrální pozici návsi v majetku obce. Návsí prochází všechny komunikace přicházející k obci, což je logické a je jen třeba dopravu usměrnit. Dalším důležitým prvkem je voda, která silně formovala rozvoj obce po celou dobu její existence.

Cesty do obce nejsou nijak frekventované, doprava ale i tak znemožňuje jejich využití pro pěší. Je proto důležité vytvářet nebo obnovovat cesty pro pěší v krajině.

Život v obci

V Břežanech funguje několik spolků, které podporují život a nabídku aktivit v obci. Nejstarším ze spolků je sbor dobrovolných hasičů sídlící v hasičárně u rybníka. Dalším je sportovní klub Břežany II působící na fotbalovém hřišti a okolí. Oba tyto spolky mají dlouhou tradici a i své základny. Spolek rybářů funguje relativně krátce, ale je také atraktivní pro mnoho lidí a dnes má klubovnu v budově starého úřadu. Působí u bývalého lomu Chrástnice. Myslivecké sdružení pokračuje v této tradici po oddělení od dalších mysliveckých sdružení a stará se o zvěř a také krajinu. Dalším spolkem je spolek Pro II, který sdružuje aktivní lidi a má široký záběr aktivit. Nejmladším je Spolek Sousedů na Malé Straně.

Všechny spolky a obecně spolkový život je pro obec důležitý. Pomáhá totiž vytváření vztahu k místu a začlenění do komunity. Poskytování podpory těmto organizacím je proto velice důležité.

Potenciály

Propojení

Jak v obci, tak především v krajině je třeba doplnit síť cest. To souvisí jednak s pestrostí krajiny (doplnění o doprovodnou vegetaci), ale především s její využitelností pro volný čas a sport. Nové cesty zlepší prostupnost krajiny, umožní nové procházky a zpřístupní zajímavá místa.

Okolní krajina

Krajina je ve stavu po kolektivizaci málo dělena mezemi, cestami a remízky. Ty vždy zajišťovaly její stabilitu a udržitelnost. Krajina by se měla stát pestřejší a členitější. Tak může také lépe odolávat erozi a bude příjemnější i pro člověka.

Cyklistika a turistika

Cyklistické trasy jsou již hojně zastoupeny, většina jich však vede po silnicích, což je především pro rodinnou turistiku nepříjemné. Velkým zlepšením je cyklostezka k nádraží a do Rostoklat, ale i tak by mělo smysl zamyslet se nad přetrasováním některých stezek na nově navržené polní cesty v majetku státu a obcí. Větší příležitost nabízí vytvoření nových turistických tras. Především spojení s Českým Brodem, Úvaly a dále na sever k Labi by bylo velice žádoucí a propojilo dvě již turisticky atraktivní lokality.

Celková situace návsi

Úprava prostorů návsi

Náves je nejdůležitějším prostorem obce a měla by působit reprezentativně, ale zároveň si zachovat svůj vesnický ráz. Je důležité, aby poskytla místo pro veřejný život obce v 21. století, ale také parkování a dopravu. Toto téma je velice složité a komplexní pojetí návsi se jeví jako naprostá nutnost. Náves by měla fungovat převážně jako klidný zelený prostor, který slouží lidem každý den, ale také dokáže zprostředkovat akce, které jsou jednou za rok.

Multifunkční sál a úřad v centru obce

Je asi největším potenciálem a zároveň potřebou obce. Je třeba najít vhodný prostor a jeho velikost a kapacitu tak, aby byl sál využitelný, ale ne zbytečně předražený a nevyužívaný. Měl by sloužit pro co nejvíce akcí za rok, setkávání lidí, schůzkám spolků, přednáškám a vystoupením, svatbám, ke cvičení a dalším aktivitám.

Sál bude součástí objektu, který dokáže pojmout i další funkce. Tuto možnost je třeba prověřit. Mimo úřadu zde může zůstat obecní byt, vzniknout kavárna nebo restaurace, případně prodejna nebo jiná funkce veřejné vybavenosti, která oživí centrum.

Celý objekt by neměl stát jako osamocený solitér uprostřed návsi, ale každá jeho strana by měla odrážet svou funkci a komunikovat s veřejným prostorem.

Lom Chrástnice a další lomy

V okolí Břežan se nachází několik bývalých lomů na pískovec. Nejbližším a nejvýznamnějším je Chrástnice, jehož největší výhoda je blízkost k obci, možnost koupání a jeho rozměry. Dnes se jedná o častý cíl procházek a zároveň základnu spolku rybářů. Místo však neposkytuje dostatečné zázemí. Chybí zde základní mobiliář, především lavičky nebo jiná místa k sezení. Dále by se mohlo více pracovat s vodní hladinou a vytvořit navíc několik přístupů k ní. Jedná se také o významné místo z pohledu geologie a také paleontologie, protože jsou zde odkryté vrstvy bohaté na zkameněliny. Tato skutečnost je velice zajímavá a mohla by být také reflektována při tvorbě odpočinkových míst a případných informačních tabulí. Jedná se o soukromý pozemek, který však majitel nevyužívá a do budoucna by bylo vhodné ho získat do majetku obce.

Hlavním potenciálem je však obecně historie pískovcových lomů a dolů, které jsou v okolí velice časté. Jejich přístupnost a informace o nich mohou obohatit krajinu okolo obce. Mimo Chrástnice se jedná o lom Na Babách, údolí Suché doly a také menší místa, která dnes jsou pouhými remízky. V těchto místech by měla být popsána jejich funkce, odkázání na ostatní lomy v okolí a případně vyznačení cest mezi nimi. I lokalita Na Babách je velice zajímavá a atraktivní i vzhledem k výhledu.

Řešení veřejného prostoru a prostupnosti obcí

Tento potenciál souvisí s úpravou návsi. Obecně je však důležité vyhodnotit jaká místa jsou pro obec důležitá a adekvátně je upravit. Samostatnou kapitolou je pohodlný a bezpečný pohyb po vsi a vhodné navržení chodníků, které by doplnily dnešní nedostatečnou síť.

Vodní prvek

Voda skýtá potenciál jednak pro vytvoření příjemného místa u rybníka, které dnes není dostatečně využito, ale pravděpodobně ještě větším potenciálem je vytvoření cesty podél potoka vedoucí i přes rybník. Ta bude jednak spojnicí míst, hranou sídla a zajímavým prvkem sama o sobě. Na cestu je možné navázat i zastaveními s posezením nebo hracími prvky pro děti. Lom Chrástnice již dnes funguje dobře a je asi největším lákadlem v okolí. To by bylo vhodné ještě podpořit například vybudováním mobiliáře.

Berry Servis a jiné místní výrobky a podniky, zemědělství

V čele místního podnikání stojí Berry Servis, který má okolo obce plochy k pěstování jahod, ostružin malin, ale i jiných plodin, zprostředkovává jejich sběr a také prodává výrobky z nich. Tato zajímavá činnost by mohla iniciovat nějakou akci v obci, také vytvoření cesty v krajině se zastaveními a tematickými činnostmi. Podobně by bylo vhodné podpořit i další podnikatele nebo řemesla. Nemělo by se také zapomínat na historii obce, kde hrály důležitou roli statky na návsi a zemědělství obecně.Statky tvoří silnou část charakteru obce, je vhodné je na návsi zachovat i když se charakter mění více k rezidenční formě.

Rodáci

Břežany II mají několik zajímavých osobností, které se v obci narodily. Toho by se mohlo využít jednak ve veřejném prostoru pomocí vybudování informačních tabulí rozmístěných po návsi nebo jinou zajímavou formou přenést tuto informaci – text v dlažbě, upomínkový předmět – socha, lavička nebo procházkový okruh. Případně může vzniknout také malá expozice o obci, kde mohou být uvedeny i známé osobnosti. Asi největší potenciál nabízí téma výroby žesťových nástrojů – Václav Černý, jímž vybudovaná firma funguje dodnes.

Podpora spolkové činnosti

V obci již dnes funguje několik spolků a bylo by dobré poskytnout jim vhodné zázemí. Mohla by se také rozšířit nabídka činností a rozšířit záběr například v souvislosti s vybudováním zázemí.

Googlemapa

Googlemapu zobrazíte proklikem na obrázku

Velice důležitou součástí analytické fáze vize je googlemapa, kam jsme si při mapování zakreslovali a poznamenávali své nápady, které si nyní můžete prohlédnout. Vybraná místa jsou řešená dále ve větším detailu a je k nim například připojena skica, inspirace nebo výkres. Googlemapa je pracovním nástrojem a slouží jako inspirace. Platí vždy finální obsah na webu nebo v tištěné verzi.

Propojení a procházkové okruhy

Jak už bylo zmíněno v části věnující se potenciálům, Obnovení nebo zlepšení prostupnosti krajiny je jednou z nejdůležitějších věcí, které budou mít pozitivní vliv na život v obci i charakter krajiny. Obec vlastní mnoho pozemků, které mají tomuto účelu sloužit, ale zatím to tak není. Proto je zde velký prostor pro zlepšení. Zároveň spolu s novými a samozřejmě také stávajícími cestami je vhodné a velice důležité zabývat se také doprovodnou vegetací. Je smutné, jak daleko musí zvěř běžet k dalšímu úkrytu, když ji vyrušíte. Zároveň není moc příjemné vzdorovat větru a slunci na otevřených plochách mezi poli.

Hlavní osy

Našli jsme podle nás nejdůležitější a logické prostupy krajinou a brali co nejvíce v úvahu vlastnictví pozemků. To také zobrazují následující mapy, kde jsou majetky obcí značeny červeně. Mimo hlavních cest jsou zde také vyznačena doplňková propojení, která nám přišla vhodná i pro následné zokruhování.

01 – Důležité spojení na Vykáň

Jedná se o důležité propojení velice atraktivní krajinou podél Týnického potoka. Zbývá relativně malý kus, který je neprostupný.

02 – Cesta na Černíky

Stávající silnice na Černíky je jistě důležitou osou. Prostor pro zlepšení je především v obci a v jejím blízkém okolí. (chybějící chodník a polní cesta k odbočce se Suchými doly)

03 – Alternativní cesta na Černíky

I tato cesta může vést zcela po obecních pozemcích. Je zde navrženo napřímení za Chrástnicí, kde stejně žádná cesta nyní neexistuje. Případné spojení po pozemcích Černík je však také vhodné.

04 – Cesta na Štolmíř

Velice hojně využívaná cesta, kterou je vhodné do budoucna pouze opravit a případně doplnit o mobiliář.

05 – Kolem Vrbiček a podél trati

Cesta může být potenciálně nejkratší cestou do Nové Vsi po propojení pod tratí. Tato cesta historicky k Nové Vsi také vedla. Bohužel je zde část soukromého pozemku za Vrbičkami, který by bylo vhodné odkoupit. Cesta podél trati je také logickým propojením, které bylo asi i v nedávné době prostupné.

06 – K Rostoklatům

Po dokončení paralelní cyklostezky se silnicí již snad bude toto propojení k nádraží dobré. Jedná se o nejdůležitější propojení pro každodenní život obyvatel a je také třeba tomu uzpůsobit zázemí na nádraží (kola, parkování). Nádraží je však na katastru Rostoklat.

07 – Tuklaty podél silnice

Především v první polovině cesty je možné vytvořit alespoň úzkou vyšlapanou cestu podél komunikace.

08 – Hlavní propojení na Tuklaty

Jedná se o cestu přes vrch Na Babách, který je velice zajímavým a pěkným místem na západ od obce. Až sem je cesta zprostupněna a z tohoto místa vlastní obec pozemky přímo na západ. Je třeba se pouze dohodnout s obcí Tuklaty na napojení. Toto spojení má velký význam, protože lidé nemusí využívat zpevněnou komunikaci pro auta a zároveň po cestě mohou navštívit krásné místo Na Babách. Zároveň se jedná o historické propojení, které bohužel zaniklo.

09 – Na Tlustovousy a Horoušany

Důležitá cesta do krajiny, která by měla pokračovat jednak dalším zeleným údolím podél Výmoly a jednak do Horoušan. Cesta by měla být lemována stromořadím nebo alejí a občasně by měly být lavičky například se zajímavým výhledem a podobně.

10 – Propojení na Vyšehořovice

Obnovení této cesty je velice důležité pro vytvoření spojení s obcemi na severu a obecně s tímto směrem pohybu. Cesta je navržena kompletně na majetcích Břežan a Vyšehořovic.

Hlavní osy - nejdůležitější cesty územím

Procházkové okruhy

Hlavní osy - pozemky Břežan II a okolních obcí

Okruhy - pozemky Břežan II a okolních obcí

Řešená místa v obci

Náves

Náves je obecně velice rozsáhlá a členitá. Je stavbami rozdělena do několika menších prostorů a charakterů. Důležitým prvkem celé návsi je vegetace a především hodnotné vzrostlé stromy. Ty dodávají prostorům klidný historický ráz.

Komunikace dělí prostor na dvě části, nicméně toto dělení je logické a komunikace netvoří velkou bariéru. Naopak její materiál dělá z návsi důležité místo a dobře se sem hodí. Severní část, ve které se nachází několik solitérních domů nebo jejich shluků, které oddělují větší zelený prostor, má klidný charakter. Živější část obce je soustředěna okolo úřadu. Po přestěhování školky je tato stavba dnes částečně nevyužita , měla by se stát funkčním centrem obce. Na tento objekt by měl navázat hlavní centrální prostor, ale také rozšíření sálu do zahrady nebo reprezentativní vstup k sálu a do úřadu. Citlivě je také třeba řešit potřebu parkovacích stání.

Prostor by měl fungovat především jako centrum obce, k čemuž musí přispět funkční využití objektu bývalé školy a školky – dnešní úřad. Budova je skvěle položena vzhledem k přehledné části návsi a zároveň má potenciál pojmout funkce, které prostor oživí. Důležitá je komunikace všech fasád s přilehlými prostranstvími. Vzhledem k nevelkému množství vegetace v krajině také náves částečně nahrazuje jakýsi park, což reflektujeme v klidné části. Obecně je však důležité doplnění kvalitního mobiliáře.

Hlavní prostor obce

Námi navrhované centrum obce se nachází na východ od úřadu, kde byl dříve vstup do školy. Tato fasáda byla v historii hlavní a stále má potenciál pro navrácení své bývalé důležitosti. Zde by měl ideálně být hlavní vstup do úřadu, což je navrženou úpravou budovy stále umožněno. Naopak využití tohoto domu a tohoto konkrétního průčelí jako bytu, je do budoucna nevhodné, nicméně není problémem pro fungování úřadu a navrhovaného sálu. Hlavní prostor by mohl být pojatý v mlatovém povrchu, který dovolí užívat celý prostor v průběhu roku a dovolí vhodně upravit povrch u stávajících stromů. Ty by mohly kolem sebe mít kruh trávy, nebo mlat může dojít až k nim, jen s jiným spodním souvrstvím. Mlat materiál má také přírodní charakter, který se do tohoto místa ideálně hodí. Travnatých ploch je na návsi mnoho a je třeba tento prostor odlišit a vyzdvihnout. Mlat také dovolí omezeně vsakovat vodu a případně zbytek odvést ke stromům. Prostor by se měl doplnit o mobiliář, také je zde důležité vhodně řešit informační tabuli a úřední desku, tak aby v prostoru nepřekážely. Autobusová zastávka by měla být reprezentativní – buď kvalitní výrobek vhodný do centra obce, nebo je možné vytvořit jedinečnou konstrukci přímo pro Břežany. Zastávka by neměla být vizuální bariérou.

Legenda

100%


Hlavní prostor obce 1:400

inspirace - mlat pod stromy

inspirace - stromy v trávě

inspirace - zatravněná dlažba

inspirace - zakrytí kontejnerů

inspirace - lavička Inoa

inspirace - informační tabule - LXL1

Okolí budovy úřadu

Hlavní – východní průčelí navazuje na hlavní mlatový prostor v centru obce popsaný výše. Ze severní strany, kde je dnes vstup do úřadu, se nabízí vytvořit hlavní vstup také do multifunkčního sálu. Charakter tohoto předprostoru by měl této funkci odpovídat.  Jako materiál povrchu může být například použita kamenná dlažba, ta bude v ploše mezi chodníkem a budovou se zatravněnou spárou. Zde se budou setkávat lidé před představením nebo jinou akcí. Určitě by měla být zachována pumpa, která tento prostor obohacuje a může být například i příjemným místem k sezení, když se na ní vytvoří dřevěná platforma.

Strana, kde byla zahrada školky by měla sloužit pro sál, který by se měl s tímto prostorem propojit pomocí terasy. Také by zde mělo vzniknout menší pódium pro letní akce, které zároveň může sloužit k posezení a odpočinku. Okolo pódia by mohla být menší mlatová plocha, protože by se zde tráva stejně vyšlapala. Dětské prvky doporučujeme přemístit na dětská hřiště a zde vytvořit spíše parkovější charakter prostoru – doplnění o lavičku a případné jednoduché prolézačky z přírodních materiálů, které nebudou svou barevností rušit. Mohly by vzniknout hrací prvky jako například různě položené kmeny nebo lanové prvky u stromů a podobně. Těch může být méně než stávajících herních prvků a mohou také sloužit k posezení při akci. Neměly by v prostoru moc překážet, je tedy lepší je umísťovat více ke stromům. Dětské prvky, které nesplňují normy, již nebude možné použít.

K jižní fasádě, kam se ani dnes ani v návrhu budova neorientuje, navrhujeme umístit požadovaná parkovací stání na zatravněné dlažbě. Ta mohou být také oddělena menšími listnatými stromy. Prostor za cestou je velice příjemný a zachovalý a propojuje důležité prostory kolem budovy. Zde navrhujeme spíše zachovat stávající stav a případně doplnit travnatou část o několik dalších listnatých stromů. Materiály povrchů příjezdů k jednotlivým domům doporučujeme zachovat měkké (například štěrkotrávník) – zpevnění by charakter návsi zničilo.

Plot by měl být ideálně zrušen, stejně jako plůtek kolem kříže před úřadem. Na historické fotografii je vidět kříž bez plůtku a takto daleko lépe komunikuje s okolním prostorem. Případné uzavření prostoru zahrady je třeba kvůli parkování mírně přemístit a ze strany vstupu do úřadu úplně zrušit. Zde by měl předěl tvořit až vstup do domu.

Legenda

100%


Prostory kolem úřadu 1:400

inspirace - kruhová lavička

Dřevěné pódium - Projektil architekti

Inspirace - kameny v trávě

Řešení multifunkčního sálu

V Břežanech II dnes velice chybí prostor k pořádání větších kulturních a společenských akcí. Ten by měl vzniknout právě v samotném centru obce, uprostřed návsi v objektu bývalé školy, školky a dnešního úřadu, který je svou polohou ideální. Protože se jedná o nejdůležitější budovu obce, měla by patřičně komunikovat s okolním prostorem. To je částečně popsáno výše, nicméně konkrétní dispoziční řešení dále prověřuje tyto možnosti. Ze tří představených variant jsme rozpracovali nejjednodušší transformaci, i ta však odpovídá na všechny důležité požadavky na prostor a zároveň zachovává možnost pro další změny funkčního využití dalších částí budovy. Multifunkční sál by měl dokázat pojmout nejen kulturní a společenské akce, ale také sportovní aktivity, cvičení, nebo schůzky spolků kroužky a podobně. Mělo by být možné sál proto rozdělit a vytvořit tak menší oddělené prostory lépe odpovídající některým aktivitám. Ve všech variantách je důležité propojení sálu se zahradou pomocí oken bez parapetu a terasou, pomocí které se mohou akce přenést i do venkovního prostředí.

Návrh maximálně využívá kapacitu prostoru školky. Zde by měl vzniknout jednotný prostor sálu propojený se zahradou. Navrhujeme otevřít sál do krovu, což prostor opticky zvětší a také udělá zajímavým pohledem na nosnou konstrukci krovu. Dřevěná konstrukce je velice příjemnou a zajímavou především v jednoduchém moderním interiéru. Na sál navazuje dřevěná terasa, která je umístěna v úrovni podlahy sálu a zároveň je propojena schodištěm se zahradou. Části terasy jsou uzpůsobeny také pro sezení na rozhraní se zahradou, nicméně je třeba v dalších fázích případného projektu řešit tento detail po přesném zaměření terénu. Zachováváme hmotu úřadu, která je bohužel na zcela jiné úrovni kvůli sklepu. Nepodsklepenou část však přemisťujeme na úroveň sálu, rozšiřujeme ji pro sociální zázemí a také pro reprezentativnější a funkčnější vstup. Nové schody by měly být navrženy s mezipodestou ve výši odpovídající úrovni podlahy ve škole, aby bylo do budoucna možné prostory propojit.

Půdorys multifunkčního sálu 1:200

Axonometrie objektu - vstup a kontakt se zahradou

Perspektiva - terasa sálu

Litomyšl, Autor: HŠH Architekti

Hospoda v Máslovicích, Autor: Bod Architekti

Hospoda v Máslovicích, Autor: Bod Architekti

Řez sálem - návaznost prostor

Styl dostavby

Nové stavební objekty přidávané k budově by měly být tvořeny přírodními materiály. K bíle omítnuté budově, kde by měl být také viditelný zub v místě napojení přístavby úřadu, se ze zahrady nejlépe hodí dřevěná terasa jasně pravoúhlých tvarů. Ta je napojena vysokými okenními otvory, které nemusí mít obě křídla otvíravá. Podobné otvory budou také tvořit nový reprezentativní vstup do sálu a úřadu. Dřevo, které je použito jednak na terase a pódiu v zahradě by mohlo být zopakováno také formou mobiliáře před vstupem a dřevěným krytem pumpy, kde by se také dalo sedět. Kamenná dlažba vedoucí z hlavního mlatového prostoru postupně navazuje na kameny ložené v trávě, které propojují jak prostor vstupu, tak okolí terasy a pódia. Množství prosklení je důležité jednak pro atmosféru uvnitř prostor, ale také propojení interiéru s exteriérem a to jak ve foyer, tak v sále. Nový architektonický vstup do budovy by měl být odlišný právě množstvím prosklení a používáním dřeva, kamene a kovu, což platí také pro interiér.

pivovar Litomyšl, Autor: AP Atelier

prodejna Trojanovice, Autor: Kamil Mrva

inspirace přístavby a terasy

detail terasy

Nevřeň, Autor: Jakub Chvojka

Kaiseslautern, propojení se zahradou Autor: Bayer-Strobel-Architekten

Další varianty sálu

Obě následující varianty jsou pro úplnost uvedeny a ukazují také možnosti využití prostoru školy.

Přístavba dovnitř

V této variantě jsme pracovali především s prostorem mezi dvěma historickými budovami, kde dnes stojí úřad. Ten se k těmto hmotám příliš nehodí jednak sklonem střechy, ale především svou výškou podlahy, která jednak vytváří zbytečnou bariéru ve fungování a také komunikaci této části budovy s okolím. Prostor mezi dvěma budovami by měl být pojatí odlišně od starých budov – čistým a moderním tvaroslovím. Jednoduchá plochá střecha nebude tvořit složité detaily a problémy, více prosklení a jiný výraz přístavby jasně upozorní na nový vstup.

Přístavba je využita jednak na rozšíření sálu, ale také na potřebné zázemí. Prostor je také přímo spojený s druhou budovou, kde je navržen přemístěný úřad a multifunkční prostor, který může dále doplnit služby v obci. Hlavní vstup do úřadu je z nejdůležitějšího prostoru návsi a může být ještě zdůrazněn moderním prvkem v duchu přístavby. Vstup do sálu je ze severní strany od komunikace, kde je foyer s barem a šatnou.

Půdorys varianty s rozšířením dovnitř

Přístavba ven

Tato varianta rozšiřuje prostor sálu směrem do zahrady a posouvá terasu ještě dále do prostoru. Přístavba by opět měla být výrazově odlišená jako v předchozí variantě. Tentokrát by měla mít formu předsunutého kšiltu – hodně transparentní konstrukce s plochou střechou pod úrovní římsy. Hlavním materiálem může být dřevo, které naváže na terasu.

Zázemí je umístěno v místě, kde je dnes úřad, nicméně je na stejné úrovni se sálem. Vstup do sálu je z reprezentativního předprostoru mezi budovami. Na něj navazuje foyer se vstupem do sociálního zázemí a s barem. Tento prostor je opět propojen s budovou nového úřadu přístupného z hlavního prostoru návsi. Cela přístavba mezi budovami má stejnou logiku jako ve variantě 2 a je také stejná s přístavbou do zahrady.

Půdorys varianty s rozšířením ven

uspořádání divadelního typu, vybraná varianta

uspořádání divadelního typu, rozšíření dovnitř

uspořádání divadelního typu, rozšíření ven

Klidná část návsi

Za hlavní komunikací směrem od úřadu se nachází svažitá část návsi, která je převážně oddělena rodinnými domy navazujícími na ulici. Mimo to je zde mnoho propojení skrz a také vzrostlé stromy, které poskytují místu příjemný a klidný charakter. Ten bychom chtěli podpořit, doplnit místo o mobiliář a vypíchnout zajímavá a důležitá místa jako je prostor kolem kapličky a bývalá siréna na kopci. Místo na nepořádek na rohu a také prostor pro techniku by v případě nemožnosti přestěhování z návsi měl být umístěn do dřevěného oplocení, ve kterém bude také prostor na například dva lodní kontejnery nebo jiný jednoduchý přístřešek a další prostor. Dřevo může být popnuté zelení a nebude skrz něho vidět na věci uvnitř, tak by se celé místo vizuálně vyčistilo a objekt by prostor nerušil. Důležité jsou také průhledy zelení, především na kapličku, ale i další. Prostor by měl mít spíše parkový charakter, čemuž odpovídají lavičky u sirény.

Legenda

100%


Klidná část návsi 1:500

Malá náves

Tento prostor s kapličkou je jakousi malou skrytou návsí. Je dostatečně uzavřen okolními domy a zároveň je zde důležitá stavba – kaplička. Mimo tu se zde také nachází budova starého úřadu v majetku obce a stará mlékárna/sběrna. To dává místu potenciál stát se jednak velice zajímavým a příjemným při každodenním životě, ale také reprezentativním a vhodným ke konání příležitostných akcí.

Kaplička je nejdůležitějším prvkem a objektem, což dnes není vůbec reflektováno. Nemá žádný předprostor a také není odnikud vidět. Je vlastně skrytá za stromy a přikrčená u sousedního domu. Proto navrhujeme vytvořit jí reprezentativní předprostor, který zdůrazní její důležitost. Ten může být pojednán jednak mlatem, ale také dřevěnou terasou z velkých prken nebo pražců, která by působila ještě dominantněji. Podél zdi by mohla být doplněna o atypickou dlouhou lavičku ze dřeva, která by umožnila posezení, ale také by uvodila vstup. Průhledy na kapličku jsou velice důležité a břízy mohou být citlivě odborně ořezány, aby nejnižší větve nebránily průhledům.

masivní dřevěné stupně - Zoo Praha

dřevěná plocha, atelier cap

dominantní lavička

Prostor kolem kapličky 1:250

Starý úřad

Budovu lze využít jako obecní byt (dům), kancelářské prostory na pronájem či zázemí pro spolky. To by však bylo výhodnější umístit do budovy nového úřadu.. Kancelářské prostory by zase sloužily jako podpora začínajících podnikatelů. Také by zde mohl mít lékař ordinaci, pokud je třeba. Může zde být klubovna pro mladé.  Například ve vinařských obcích je obvyklé, že se střídají jednotliví lidé v obsluze hostů ve sklípcích apod. Proto by bylo možné pracovat s podobnou metodou, kdy je v určitém prostoru každý den jiný druh aktivity, typu – pátek s vínem, degustační sobota, jahodové knedlíky někdy. Takovéto akce však mohou také probíhat v navrhovaném sále. Možností je také komunitní dílna se základním vybavením, také vhodná k pořádání workshopů nebo kurzů.

Mlékárna

Je mnoho možností, co s prostorem udělat. Variantou je například něco jako minimuzeum mlékařství. Sehnat nějaké starší vany na mléko apod. Nebo zde udělat otevřené minimuzeum s fotografiemi obce a expozici místních rodáků. Něco co bude otevřeno od rána do večera. Může zde být i knihovnička. Rovněž na motivy knihovničky zde může být i malá galerie – otevřená, bez vytápění. Jen třeba na zámek, nebo i bez něj. Rovněž by stavba mohla fungovat jako propagační místo pro spolky, podnikatele, školku. Tedy něco mezi otevřenou „nezabezpečenou“ galerií a prezentační aktivitou. Například by zde mohla být co měsíc jednoduchá výstava například fotografií z produkce jahod, nebo samosběru, nebo výstavka prací dětí ze školky. Ideálně tedy univerzální prostor. Před mlékárnou změnit vydláždění na kamenné. Nebo jinak zdůraznit.

Prostor U lva

Jedná se o místo dnes hodně dominované automobilovou dopravou. Přitom jde potenciálně o reprezentativní prostor obce s památníkem z roku 1919, který je důležitou součástí obce.

Právě prostor s památníkem bychom chtěli lépe propojit s bývalým hostincem, dnes bytovým domem. Toho by mělo být docíleno jasnou změnou skladby dlažby nebo zvýšenou úrovní komunikace kolem domu, která bude sloužit především rezidentům. To dovolí lépe pojednat také prostor kolem lva. Památník podporujeme vysazením dvou stromů za něho a také úpravou povrchu vložením kamenů do trávy. Zbylý prostor doplňujeme o další stromy, což prostor více spojí s okolím. Zklidněná komunikace a prostor kolem památníku by měly být v jedné úrovni. Nové je také řešení parkovacích míst, které zlepší jednak průjezdnost pro techniku, ale také zvětší prostor pro pěší a přidá několik parkovacích stání.

Návrh zpřehledňuje situaci ohledně dávání přednosti mírným zpomalením vedlejší ulice na Tuklaty a především umožňuje odbočení vlevo od Tuklat na Černíky i pro nákladní vozy nebo jinou techniku výrazným zvětšením poloměru oblouku. To umožní zklidnit prostor před bytovkou a ponechá průjezd pouze rezidentům a zemědělské technice mířící z nebo na náves.

Parčík k rybníku

V místě okolo druhého památníku z roku 1938 navrhujeme vytvořit hustší vegetační plochu přírodního charakteru s větším množstvím stromů. Památník by měl být očištěn od zbytečných nevzhledných plůtků a křoví kolem něho, které ho jen potlačuje a naopak ponechat a dovysadit hodnotné stromy s větší korunou. Vegetací by měla procházet pěší cesta ideálně s mlatovým nebo štěrkovým povrchem přírodního charakteru, která bude nabízet alternativu novému chodníku a bude se vinout mezi stromy. Pomocí stromů může být také docíleno alespoň částečného uzavření návsi.

Cesta ve svahu

Jedná se o problémové místo, protože zde vzhledem k technickému stavu a také sklonu komunikace dochází k silné erozi. To vede ke špatné sjízdnosti komunikace. Stále se však jedná o klidnou, zelenou část návsi, což bychom v tomto prostoru chtěly podpořit především vysazením dalších stromů. Nechtěly bychom tuto cestu zcela uzavřít, protože to by generovalo větší dopravu ve zbytku klidné části návsi a také zrušilo logické propojení, které sem patří.

Obousměrná varianta

Tato alternativa posouvá stávající komunikaci ještě trochu na jih a zároveň začíná s klesáním dříve. Vjezd k domu s prodejnou je veden přes plochu parkování. Jasně jsou zde vymezena parkovací místa, která prostor společně s nově vysazenými stromy oddělují od hlavní komunikace. V obou variantách je počítáno s novým chodníkem, který bude pokračovat z návsi dále po západní straně silnice na Černíky, kde je více prostoru. S tím souvisí navržení přechodu v obou variantách. Chodníky a přechody budou řešeny dále ve vizi. Parkovací stání by měla být pojata v zatravněné dlažbě, která dovolí vsak dešťové vody a také se hodí k přírodnímu charakteru návsi. Svažitá část komunikace musí být zpevněná, ideálně vějířově skládanou kamennou dlažbou, která nenaruší klidný přírodní charakter a zároveň vydrží namáhání ve svahu.

Legenda

100%


Prostory okolo lva 1:500

jednoduchá lavička - Twistula

štětová dlažba ve svahu

zatravňovací dlažba

Skica jednosměrné varianty

Jednosměrná varianta

Tato alternativa řeší natažení cesty podél domů, které obsluhuje, což je logické a řeší také jednoduše příjezdy k těmto domům. Nevýhodou je nutnost zjenosměrnění komunikace, které je zapříčiněno nevyhovujícími rozhledovými poměry při případném vjezdu na hlavní. Parkovací stání jsou však na této komunikaci nezávislá a proto by se nemělo jednat o znepříjemnění a zvýšení provozu na komunikaci návštěvníky obchodu. Materiál komunikace by byl opět z dlažby. U pěší zkratky ke lvovi by mohla být umístěna lavička.

zklidněná plocha

tradiční proporce, velké prosklení pro dva byty

zdomintnění prvku - Kašperské hory

Skica umístění případného DPS

Dům pro seniory – rezerva

V prostoru za druhým památníkem z roku 1938 návrhem prověřujeme možnost postavit objekt s veřejnou funkcí, ideálně dům pro seniory. Objekt jednak řeší situaci, která v budoucnu pravděpodobně nastane, ale především vhodně uzavírá náves. Dům pro seniory je rozdělen do dvou hmot, které mají přístup přes předzahrádku ze společného dvora, odkud je možné jít do společné zahrady. Všechny byty jsou osvětleny z východu a západu a mají předzahrádky na obě strany. Samozřejmě je možné kapacitu využít i pro startovací byty nebo pronajímatelné prostory, pokud nebudou obsazeny seniory. Je nutné říci, že zatím tato potřeba nevznikla a proto se jedná pouze o teoretickou možnost.

Parkování v obci

Je velice důležitým tématem, které však nemá jednoduché řešení. Především by kvůli snaze poskytnout dostatek parkovacích stání neměl výrazně utrpět veřejný prostor návsi, která má velice klidný a přírodní charakter. Proto všechna stání navrhujeme na zatravněné dlažbě nebo jiném propustném podloží, které nebude zbytečně rozšiřovat zpevněné plochy.

Navrhujeme několik nových míst, kde by se mohla stání umístit. Jedná se především o prostory u domu čp. 31 a z jižní strany úřadu. Tato místa jsou označena jako fáze 1. Místa označená jako fáze 2 jsou podle nás již kompromisem. Jedná se o kolmá stání za zahradou bývalé školky a podélná stání okolo komunikace vedle parčíku. Z těchto dvou míst nám přijde vhodnější umístit stání spíše podél komunikace, kde netvoří pohledovou bariéru. U zahrady je v případě dalších fází myslet především na prostupnost směrem k parčíku a rybníku, i když zde je dnes plot.

Obecně lze říci, že s nabídkou parkovacích míst bude růst poptávka a proto nemá velký smysl vytvářet jich zbytečně mnoho. Naopak s novou cyklostezkou na nádraží by se obyvatelé měli přeorientovat na dopravu vlakem a obec by se měla pokusit zajistit kvalitní zázemí u nádraží.

Schéma parkování

Legenda

100%


Výkres návsi 1:500

100%


Výkres návsi 1:500

Prostor před obchodem

Toto místo je pro obec z hlediska funkce občanské vybavenosti velice důležité a proto by mělo mít adekvátní předprostor- větší zpevněnou plochu například s jedním nebo dvěma stromy. Celá tato část ulice vedoucí k návsi má velice příjemný charakter tradiční vesnické zástavby – štítově orientované domy s předzahrádkami, rozšířený veřejný prostor s množstvím zelených ploch a i bytový dům na druhé straně není svou hmotou rušivý a kopíruje bývalý statek. Tento charakter tedy chceme podpořit a zároveň udržet nebo zvýšit počet parkovacích míst. Ta mohou opět být na zatravněné dlažbě nebo rohožích a nová mohou vzniknout podélně na straně bytového domu.

Důležité jsou také nové přechody, které se pojí s úpravou ulice vedoucí ke hřišti. Zde by se měl zrušit zbytečný trojúhelník a komunikace by měla být napojena kolměji a nevytvářet tak široký dopravní prostor. Chodníky tak na návsi mohou navazovat po obou stranách, což podpoří průchodnost celou obcí.

Do ulice se hodí především ovocné stromy případně jiné listnaté, ale spíše menší až střední. Stromy s velkou korunou jsou typické pro náves.

Legenda

100%


Prostor před obchodem 1:500

prodejna Seč, Autor: Žalský architekti

Žádovice, City Upgrade

lavička Inoa

Rybník a prostor kolem

Prostor kolem rybníka nabízí i dnes velice příjemné místo k odpočinku. Navrhujeme toho využít a doplnit prostor kolem o lavičky, molo u vody v návaznosti na hasičárnu a další mobiliář. U hasičárny by také mělo vzniknout ohniště nebo grilovací místo se stolem a lavicemi. Kolem rybníka navrhujeme vytvořit přírodní – hliněnou nebo štěrkovou cestu a na straně u nové bytovky vysadit stromy jednak pro zpevnění břehu, jednak pro  zakrytí zdi. Ideálním typem stromů je olše lepkavá. Velice důležitou je také nová cesta podél Týnického potoka vedoucí na obě strany od rybníka. Ta by měla být přírodního charakteru. Vzhledem k fungování rybníka jako zdroje vody pro hasiče je pravděpodobně nutné umístit například na hasičárnu upozornění o tomto účelu. Zároveň je však škoda, aby takto důležité místo bylo nevyužitelné kvůli zlomku času v případě výjezdu hasičů.

V prostoru před hasičárnou navrhujeme odstranit túje a podobné vegetační prvky, které ho pouze znepřehledňují a nahradit je solitérními stromy. Komunikace by měla zůstat přírodního, štěrkového charakteru a posunout se trochu směrem od hasičárny, aby bylo před domem více místa a byl možný průchod po trávě i kolem svažitého přístupu k vodě. Kontejnery jsou v tomto místě v současnosti špatně umístěny přímo uprostřed prostoru. Navrhujeme jejich přesunutí na druhou stranu komunikace a jejich skrytí do boxu. Nový chodník přicházející od návsi by měl potok překonat vlastní lávkou, protože na mostě není dostatek místa pro pěší. Navrhujeme také doplnit stromořadí podél potoka.

Legenda

100%


Prostor okolo rybníka 1:500

inspirace - malé molo

inspirace - elegantní stůl

jednoduchá lavička - Twistula

Skica rybníka

Cesta podél potoka

Příčné profily prostoru

Malá strana

Jedná se o historickou část Břežan za Týnickým potokem, což vtipně odkazuje na pražskou Malou Stranu. „Nerudova ulice“ je velice zajímavá svým rozšířením, zelení a proměnlivou šířkou. Chtěly bychom co nejvíce zachovat a podpořit vegetaci – stromy, které by se mohly doplnit nejlépe o ovocné, travnaté plochy a nově zatravněnou dlažbu a také strouhy pro odtok a vsak vody, které mohou být velice pěkné a funkční.

V rámci funkčního dělení komunikace se snažíme auta maximálně umisťovat před vjezdy, což zajistí rezidentům ideální místa a zároveň i hladký průjezd. Definováno je také několik podélných stání například pro návštěvníky. Průjezdný profil tak nemusí být zbytečně široký a zároveň je jasně vymezené, kde se má parkovat. Určitě nedoporučujeme vytvářet chodníky, které zbytečně rozšíří zpevněné plochy a oslabí charakter ulice. Místo toho lze navrhnout například zklidnění režimu komunikace na zónu 30.

 

 

Perspektiva

Legenda

100%


Malá strana 1:500

inspirace - odvodnění a zasakování

inspirace - podélná stání

inspirace - zatravněná dlažba

Prostor s hřištěm u bytových domů

Než se zde postavily dva bytové domy, jednalo se o veřejné prostranství, které bylo definovánopo obvodu stromy. Toto je patrné dodnes a jedná se o hodnotu, kterou je třeba využít. Proto navrhujeme vysázet chybějící stromy po obvodu, tam, kde je to dnes ještě možné. Místo se dnes skládá ze dvou prostorů: společné zahrady bytových domů (soukromý pozemek) a dětského hřiště.

Soukromé pozemky kolem domů bychom doporučili mírně upravit tak, aby obyvatelé mohli tento prostor příjemně využívat ve svém volnu. Doporučujeme umístit stolky pro venkovní stolování, ohniště nebo místo pro gril. Vzhledem k malému počtu obyvatel jistě nedojde k rušení sousedů. Do obou prostorů by se mohly vysadit solitérní ovocné stromy, například třešně. Ty by svou velikostí nekonkurovali stromům po obvodu a vytvořily by další stinná místa.

Skicovaný půdorys hřiště a okolí

Perspektiva hřiště

Dětské hřiště,

které po převodu pozemku ze státu na obec může být transformováno, navrhujeme zrekonstruovat modernějším způsobem. Malý přístřešek doporučujeme nahradit větší jednoduchou konstrukcí s lavičkami a stoly pod ní. Stávající přístřešek se potom může umístit na nějaké křížení cest v krajině, nebo k vodní ploše u Vrbiček. Na přístřešek na hřišti by měla navazovat zpevněná – štěrková nebo písková pochozí plocha, která zároveň zajistí i přístup k pískovišti. Z této plochy by potom mohl začínat a zároveň zde končit dominantní herní prvek – prolézačkový a síťový okruh. Ten by prošel jako linka vlnící se celým hřištěm. Tvořily by ho žebříky, sítě, kameny, které se přeskáčí, kmeny, klády a podobně. Mezi touto linkou na volných místech budou jednak ovocné stromy, ale také jednotlivé hrací prvky, které je možno využít i stávající, nebo přemístěné od úřadu.

Kryt na kontejnery by se měl rozšířit a mohl by se také nechat popnout zelení.

Dětské hřiště u fotbalu

Toto hřiště může využít svou zajímavou polohu u svahu mezi břízami. Svah je prvkem, který ho odlišuje od ostatních hřišť. Proto by měl být plot hřiště posunutý až mezi nebo za břízky. Ve svahu by mohly být klouzačky nebo malá lezecká stěna pro nejmenší. Také odtud navrhujeme molo, které bude dominantním prvkem hřiště, bude sloužit jako hrací prvek a zároveň může sloužit jako lavička. Mělo by být ze dřeva a ozvláštněno dalšími prvky pro lezení, skákání nebo také počítadlem a jinými pomůckami.

Perspektiva hřiště

inspirace - zvýraznění informace

inspirace - klouzačky ve svahu

inspirace - vysutá cesta

inspirace - vysutá cesta

inspirace - sítě a tunely

inspirace - lanové prvky

Perspektiva uličky

Dětská ulička

jedná se o nové propojení, které navrhujeme mezi fotbalovým hřištěm a školkou, prvky se také dají použít pro jiné pěší propojení. Přesné místo propojení si můžete prohlédnout v google mapě. Je jasné, že se jedná o soukromý pozemek a proto se jedná pouze o nápad. V případě zájmu o realizaci musí obec jednat s majitelem o odkupu nebo směně. Koncept uličky jde však také aplikovat na úzký průchod mezi ulicemi na jih odtud.

Útulný průchod mezi ploty zahrad, který je velice úzký, může být vzhledem k dětskému hřišti a školce pojat jako prostor více pro děti. Navrhujeme zde pracovat s kontrastem měřítek dospělého a dětského formou mobiliáře a průchod ozvláštnit například hrou, která bude pracovat na principu jednotlivých zastavení v uličce a plnění úkolů. Mohou zde být také prvky jako tabule na kreslení, malá houpačka, malý domeček a podobně.

 

 

Záhumenní cesta

Rozhraní obce a krajiny je na mnoha místech ještě nedokončené nebo by se dalo zlepšit. Obecně jde o plynulejší přechod mezi sídlem – zahradami domů a krajinou (nejčastěji polem).  Cesta, která dovolí obejít celou obec je velice atraktivním prvkem a umožní mnoho příjemných procházek a spojení procházkových okruhů. Také se může zlepšit obraz obce z krajiny a současně s tím život v okrajových částech obce. Nová zeleň zmírní exponovanost obce a také zmenší důsledky větrné eroze z polí. Vegetace zmírní vystavení větru a také prachu z polí.

 

 

 

 

Schéma chodníků v obci

Chodníky v obci

Chodníky jsou velice důležitou součástí veřejného prostoru obce a také je podle dotazníkumůžeme považovat za prioritu. Obecně je třeba si uvědomit, že se jedná o ochranu chodců proti autům a proto chodníky vytváří v prostoru bariéru. Pokud je ulice klidná s slouží především rezidentům, není vhodné sem chodníky umisťovat a prostor zesložiťovat. Lepší variantou je změnit režim komunikace na obytnou zónu nebo zónu 30. Také estetická kvalita chodníků je většinou nízká a do malých obcí se chodníky moc nehodí, zde jsou vhodná měkká rozhraní, přírodní charakter povrchů a přirozené návaznosti.

Proto je důležité umisťovat chodníky pouze na opravdu potřebná místa okolo hlavních komunikací a také se zaměřit na jejich zpracování. Nejlevnější materiály působí špatně všude a na návsi se silným přírodním charakterem by se jednalo o velice rušivý zásah. Zde by se mělo pokračovat v používání kamene jako na komunikaci. V další etapě je ještě vhodné doplnit chodník okolo cesty k fotbalovému hřišti. Jedná se však o lokální komunikaci a důležitost chodníku je také z provozního hlediska diskutabilní.

 

Kontejnery a sběr

Na schématu je jednak řešeno přemístění kontejnerů na vhodnější místa, ale také jejich umisťování do krytů, které jednak pomohou zakrýt nevzhledné barevné kontejnery, ale také částečně zamezí rozfoukávání odpadků a zbytečnému nepořádku v obci. Samozřejmě je počítáno se stávajícím stavem, kdyby se procedura třídění změnila, je třeba řešit situaci jinak.

Důležitým místem je také sběr a sklad obce na návsi, který navrhujeme přestěhovat na vhodnější místo. Ideální by bylo umístění někde v průmyslovo – zemědělské části obce. Je však nutné najít místo a dohodnout se s majitelem pozemku. Případně lze ponechat vše na návsi, nicméně je třeba řešit místo pozorně a s citem.. Navrhujeme dřevěné popnuté oplocení, za které se vše skryje – sklad například v lodních kontejnerech i další věci. Konstrukce oplocení bude doplňovat přírodní charakter místa a prostor se vizuálně pročistí.

Schéma rozmístění kontejnerů

Místa v okolní krajině

Lom Chrástnice

Chrástnice je velice příjemné a působivé místo v zatopeném lomu, kde mají klubovnu a zázemí rybáři a také je to velice oblíbené místo k procházkám. Jedná se o klidné místo, což chceme v našem návrhu zachovat. Navrhujeme upravit především břehy tak, aby se staly příjemnějším místem k rekreaci. Jednak pohodlnějším přístupem, ale především vybavením několika lavičkami a případně malým molem, které bude sloužit pro rybáře, ale také pro ostatní návštěvníky. Celý prostor kolem vody by se měl částečně vyčistit od napadaného dřeva a zpřehlednit. Lavičky by měly být ze dřeva a respektovat tak přírodní atmosféru místa. Aby se zachoval klidný charakter, nakonec spíše doporučujeme neměnit břeh ani nezasahovat prvky do hladiny. Výjimku mohou tvořit malá schodiště, které umožní přístup k vodě. Lavičky pouze umožní místo pohodlněji využívat.

Druhá polovina bez vodní plochy je také velice zajímavá především patrnými zbytky po těžbě. Tento lesní prostor nicméně navrhujeme ponechat bez zásahu a soustředit se spíše na okrajová místa jednak v trojúhelníku na rozcestí směrem k Chrástnici a také na obecním pozemku nedaleko lomu popsaného na další stránce.

 

Perspektiva lomu

inspirace - dřevěné molo a přístup k němu

lavička Twistula

inspirace - kovová konstrukce schodů

Hřiště nad lomem

Vzhledem k blízkosti a atraktivnosti prostoru  se zdá, že by zde mohlo vzniknout živé místo, kde by si mohly hrát menší děti, dospívající, ale klidně také trávit čas dospělí. Výhodou je, že alespoň část pozemků je obecních a ty jsou jednak v lese, ale také před ním. Tuto pestrost a přechod mezi jednotlivými druhy prostředí bychom chtěli ještě podpořit a vytvořit zde živé místo s výhledem na obec. Může tak být zachován klidný charakter okolo vodní plochy a v lese a živější část bude mimo. Velkou část dnešního pole v majetku obce bychom přeměnili na ovocný sad – například třešňový. V rámci něho by byly umístěny jednak lavičky ale také prvky pro děti, hliněný pumptrack a opičí dráha v lese. Výhled by byl podpořen uměle navršeným kopečkem na hraně sadu a na druhé straně lesa malou dřevěnou konstrukcí ukazující daleký výhled na Krkonoše.

 

 

Půdorys hřiště

inspirace - výhled

inspirace - terénní nerovnost

inspirace - lanové prvky, opičí dráha

Perspektiva vyhlídky

Na Babách

Bývalé lomy Na Babách jsou zajímavé z mnoha důvodů. Jedním z nich je krásný výhled do všech stran, určitě nejlepší v celém katastru a širokém okolí. Také je zajímavá morfologie místa, převážně jižní orientace a s tím související vegetace a vodní prvek, který dnes není moc přístupný.

Dnes je místo na slepé cestě a nemůžeme ho tedy navštívit v rámci procházkového okruhu nebo po cestě do Tuklat, což je škoda. Navrhujeme ponechat vegetaci v původním stavu, pouze místo lépe zprostupnit a doplnit mobiliářem v rámci prohlubní i nahoře u navrhované výhledny. Určitě je vhodné vytvořit zde několik singletrailů pro kola – spíše menší plocha a využití dětmi a dospívajícími.

 

 

 

inspirace - prostor uvnitř rozhledny

inspirace - tahokov

inspirace - singletrail

Skica bunkru

Bunkr a výhledna

Jelikož se jedná o místo s krásným panoramatickým výhledem a zároveň je zde malý bunkr, který byl prý umístěn jako místo k rozhledu a mapování rozhodli jsme se toho využít. Nová nevysoká konstrukce – vyhlídková platforma je samozřejmě umístěna v nejvyšším bodě a je s bunkrem spojena mírně zahloubeným chodníčkem přírodního charakteru s kovovými obrubami. Ocelová konstrukce věže je krytá tahokovem, který tvoří částečně uzavřený a maskovaný prostor uvnitř. Ten tvoří kontrast s otevřenou plošinou nahoře a dobře komunikuje s bunkrem. Ten by měl být také přístupný a poukázat na historii místa.

 

 

 

 

 

Suché doly

Jedná se o velice důležitý krajinný prvek, který propojuje Břežany II s Vykání. Mimo tohoto propojení, které navazuje na prostor u rybníka a je částí cesty kolem Týnického potoka, se jedná asi o největší plochu vegetace v krajině na katastru Břežan. Je to vzácná hodnota, která by se měla využít a chránit. Navrhujeme soustředit se na cestu podél potoka a vytvořit na ní místa odpočinku, posezení, informací a podobně. Tato místa jsou vyznačena na skice.

Pro charakter jsou velice důležité lomy, které údolí ozvláštňují a zajímavě ho rozšiřují. Některé z těchto prostorů by se mohly více prosvětlit a nechat pravidelně spásat zvířaty. Na nějakém místě by se mohla vytvořit tůň nebo rybníček, okolo kterého by mohlo vzniknout několik laviček a hracích prvků u vody. Prostor pro kola, čtyřkolky a motorky určitě může fungovat dál, jen je potřeba stanovit mantinely – rozježdění pouze 30 % vymezeného prostoru (pouze v místech dnes využívaných) a zákaz na jaře v době hnízdění.

vyznačení důležitých míst

inspirace - stůl v krajině

inspirace - jednoduchý přístřešek

inspirace - hrací prvek u vody

U Vrbiček

Jedná se o nově vytvořené a velice zdařilé místo, které krásně pracuje s vodou a postupnými, travinami zarostlými břehy. Určitě se sem hodí pouze listnaté stromy, které až vyrostou, ochrání také prostor před větrem a sluncem. Dnes zde naprosto chybí mobiliář, což nedovolí lidem trávit zde více času při procházce. Mimo laviček by zde také mohlo vzniknout molo mezi travinami se zajímavým přístupem přes promáčený břeh po kamenech nebo dřevěném chodníčku.

Také by se měla v budoucnu opětovně vyvinout snaha k odkoupení pozemku cesty směrem k trati, aby se místo dalo propojit pomocí procházkového okruhu. Dnes se dá alespoň obejít rybník, což by se dalo podpořit dalšími místy po obvodu. Například jsou zajímavé pozorovatelny ptáků, dřevěná lehátka nebo jiné prvky, které se k vodě hodí.

Perspektiva mola u Vrbiček

inspirace - pozorovatelna ptáků

inspirace - molo s přístupem přes vodu

inspirace - stůl u vody

Alej ke křížku

Další místa a cesty v krajině

Jak už bylo několikrát zmíněno, je velice důležité zpestřit dnes velice jednotvárnou plochu mezi poli a také se snažit velké jednolité plochy polí dělit. K tomu je možné využít z velké většiny pozemků obce nebo případně pozemků patřících sousedním obcí na katastru Břežan II. Toho lze dosáhnout především ozeleněním cest a okolí vodních toků. Mimo vytvoření lepšího prostředí je však také klíčové zlepšit dnes chabou prostupnost krajinou a návaznost na okolní obce. Vytváření nových cest a prostupů podél vody je proto prioritní a zároveň s osázením jde ruku v ruce. Na několika příkladech ukážeme formu této intervence.

Alej ke křížku

Na tomto příkladu je vidět jakou změnu by mohla udělat alej na důležité cestě – konkrétně směrem na Tlustovousy a Horoušany. Alej, nebo případně stromořadí listnatých stromů by měla být doplněna také keřovým patrem, které pomáhá cestě fungovat jako biokoridor a chrání před větrem. Důležité cesty by měly být osázeny většími stromy, cesty lokálnějšího charakteru mohou být osázeny ovocnými stromy.

Lavička u křížku

U křížku

Toto místo ukazuje doplnění krajiny o mobiliář v zajímavých místech. Může se jednat o místa s výhledem, rozcestí, křížky nebo jiná místa. Případně se může umístit lavička i u cesty, když dlouho žádná nebyla, aby si mohli především starší lidé na procházce odpočinout.

V některém místě nebude například možné pokračovat s dvoustopou alejí, ale je určitě vhodné alespoň pokračovat ve stromořadí.

 

 

 

 

 

Cesta k Babám

Mobiliář v krajině

Další dvě skici ukazují opět možnosti umístění mobiliáře na konkrétních místech. Lavička po cestě na vyhlídku Na babě, která nabídne ochutnávku výhledu (nenechat zarůst celou mez) je také odpočinkovém místem po cestě a má příjemně krytá záda.

Stůl na rozcestí může být použit v místech s větším počtem výletníků – na cyklostezce nebo například na turistické cestě, ale i na zajímavém místě v krajině obecně. Je možné ho doplnit hracím prvkem, aby děti o přestávce měly co dělat. Důležitým prvkem rozcestí také může být významný strom – solitér nebo skupina, které jsou v krajině dominantní a místo předem uvozují.

Skica rozcestí

Popis charakteru krajiny geobotanikem

Mgr. Jan Albert Šturma

Krajina Břežan II je zdánlivě monotónní, dominována rozsáhlými poli a obecně intenzivní zemědělskou krajinou. Přímo v intravilánu Břežan II i v širším okolí se však nacházejí poměrně pozoruhodné úseky, které mohou fungovat jako zdroje diversity při značně potřebném rozčleňování a diversifikování Břežanské krajiny. Tato místa jsou většinou geomorfologicky výrazně vymezena – jedná se buď o vodní toky a jejich okolí, nebo velmi zajímavé geologické lokality – jedná se především o lom Chrástnice a andezitový lůmek na západě katastru (lokalita Na Babách). Zajímavou lokalitou je také údolí Týneckého potoka, jehož pravý břeh je de facto přes dva kilometry dlouhým lomem.

Územím také procházejí převážně radiálně polní cesty se zbytky mezí a solitérními keři a stromy, kterých je ovšem poskrovnu. Dle historických map i v historii chyběly větší propojky mezi radiálně směřujícími cestami. Intravilán obce je v okolí centra zanedbaný, chybí koncepce práce s „veřejnou zelení“. Obecné zásady zacházení s územím jsou tyto:

 • zvýšení heterogenity krajiny maximální možnou výsadbou stromů i křoví podél polních cest; na jejich křižovatkách je vhodné vytvořit drobná prostranství s několika solitérními stromy
 • zvýšení průchodnosti krajiny radiálně, tj. vytvoření souvislého pěšího okruhu okolo obce; přiléhající zelený pás by tlumil negativní vlivy větrné expozice i intenzivního zemědělství
 • maximální možná revitalizace všech vodních toků a stružek: jejich napřímení a meliorace jsou v klimatických podmínkách Polabí silně kontraproduktivní
 • péče o bezlesé biotopy a lůmky: extenzivní pastva nebo občasné prořezávání a zabránění výsadby mysliveckých jehličnatých lesíků, případně zabránění vytváření krmišť a odstřelových míst zvěře; ta většinou území degradují a eutrofizují
 • kompletní revitalizace zeleně v intravilánu a vytvoření alespoň základního systému zadržování a využívání dešťové vody
 • odstínění samotných okrajů zástavby od vlivů intenzivního zemědělství průchozím zeleným pásem

Vyznačení důležitých míst

Popis jednotlivých úseků krajiny

 1. brownfield před lomem Chrástnice:Trojúhelník polních cest s relativně pestrým brownfieldem plným již vzrostlejších dřevin; navazuje na nově vysázenou alej. Doporučujeme vysázení obecního sadu – třešňovky s ponecháním větší části keřového patra. Ten by byl součástí zeleného pásu kolem obce.
 2. lom Chrástnice: Biologicky i krajinářsky cenné území, složené ze západní, zalesněné části a východního úseku se zatopeným lomem. Západní území lze využít pro téměř cokoliv při zachování stromového patra, okraje lomu se zbytky sadu pak lez opět obnovit jako extenzivní sad. Doporučujeme snížení tlaku rybářského spolku na zatopený lom.
 3. exponovaný okraj obce s vysokými betonovými ploty; zde doporučujeme vysázení stromového a křovinného pásu na odstínění zemědělských aktivit
 4. nedávno vybudované tůně pod obcí; území je však dominováno vysokými porosty expanzivní třtiny křovištní a zčásti osázeno nevhodnými jehličnatými výsadbami. Doporučujeme zavést extenzivní seč alespoň části bezlesí a nahrazení jehličnanů listnáči.
 5. regulovaná část Týnického potoka; navrhujeme minimálně zauvažovat o jeho rozsáhlé revitalizaci, a to i kvůli splachům do návesního rybníčku
 6. lom Na Babách: Krajinářsky i biologicky velmi hodnotná lokalita s dalekým rozhledem, pestrou mosaikou teplomilných společenstev (širokolistých suchých trávníků, trávníků primitivních půd) a (periodických) vodních plošek na lomem obnaženém výchozu ordovického andezitu; na celém území zbytky třešňovky. Doporučujeme udržovat pestrou mosaiku bezlesí a ostrůvků křoví i citlivou a řídkou dosadbu ovocných stromů; cyklokros nebo čtyřkolky jsou v omezeném režimu (ne na jaře a v první polovině léta) kvůli hnízdění ptáků taky v pořádku. Zásadní je také odstranění jehličnatých výsadeb.
 7. místo pro výsadbu skupinky dominantních stromů a vznik „plácku“ (ideální druhy jsou dub letní i dub zimní, lípy nebo ovocné stromy)
 8. to samé co 7
 9. část toku Týnického potoka zavezená navážkou; doporučujeme ponechat řízené sukcesi, případně extenzivně dosázet ovocnými stromy
 10. dnes zarostlý tok Týnického potoka s kontinuální lomovou stěnou a pionýrskými dřevinami různě zarostlými plácky; doporučujeme udržení pěšího průchodu a prosvětlení cenných, teplomilnou vegetací porostlých lomových stěn; v širší části nivy mohou vzniknout otevřené, sečené plácky
 11. podobně jako 7
 12. podobně jako 7
 13. návesní rybníček; doporučujeme související revitalizaci Týnického potoka a tím zvýšení kvality přitékající vody, zpřístupnění břehů a teoreticky i dosázení stromové vegetace olší lepkavou, dubem letním atd. a vytvoření alespoň úzké, celobřehé parkové zóny
 14. náves: rozsáhlé prostranství s cenným stromovým patrem, jinak sběrnice nevhodných úprav včetně nové výsadby, zbytečných plůtků atd. . Navrhujeme kompletní revitalizaci včetně komplexního využití dešťové vody – zasakovacích pásů atd… . Nevhodné dřeviny (jehličnany, podivně střižené keře) navrhujeme nahradit autochtonní vegetací; vhodný je také vznik pestrých, extenzivně sečených trávníků (vzorem mohou být teplomilná společenstva v okolí obce).
 15. úvozová cesta s trojúhelníkovitým prostranstvím v závěru; doporučujeme výrazné doplnění keřového a stromového patra, ideálně vysokokmennými odrůdami hrušní a třešní

Skicovaná vize rozvoje

50°5′38″ S. Š., 14°48′16″ V. D.

On-line verze:

https://brezanyii.cityupgrade.cz

Vypracovali

Ing. arch. Ivo Pavlík
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch. Jiří Rákosník

Spolupracoval

Mgr. Jan Albert Šturma

City Upgrade

Skicovaná vize rozvoje

e-mail

kontakt@cityupgrade.cz

web

https://brezanyii.cityupgrade.cz/